Kymsoten hallituksen päätökset 11.11.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 11.11.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jaanu ja Riku Pirinen.

3. Kymsoten sitoutuminen hankeyhteistyöhön psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantamiseksi

Toimitusjohtajan esitys:

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sitoutuu oheisen liitteen mukaiseen hankeyhteistyöhön, jolla jatketaan psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantamista HYKS-yhteistyöalueella vuoden 2023 loppuun asti.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiapalvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää

–      Valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen 2 Tarjousvertailu mukaisesti.

–      Jättää valitsematta palveluntuottajaksi seuraavan tarjoajan; MyColours (2627024-4)

–      Dynaaminen puitejärjestely avataan seuraavan kerran vuoden 2022 aikana tai aikaisemmin palvelutuotannon varmistamisen niin edellyttäessä. Myös tällä päätöksellä valitsematta jääneet tarjoajat voivat silloin jättää uuden tarjouksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Takaharju C:n toiminnan päättäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Takaharju C:n toiminnan päättämisen 31.12.2021 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Oikaisuvaatimus hallituksen päätökseen § 230/2021 - Ikääntyneiden asumispalvelujen hankinta - dynaamisen järjestelyn avaaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Viitaten edellä esitettyihin seikkoihin, hallituksen päätöksen muuttamiselle ei ole perusteita.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kymsoten konserniohje

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan konserniohjeen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän konserniohjeeksi.

Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kuntayhtymän konserniyhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kaiku24 Oy:n palvelusopimuksen, palvelukuvauksen sekä henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.     Hankkia palvelusopimuksen ja palvelukuvauksen mukaiset palvelut Kaiku24 Oy:ltä sopimuksen mukaisin ehdoin.

2.     Hyväksyy liikkeenluovutuksen osalta henkilöstön siirtosopimuksen sekä valtuuttaa henkilöstöjohtajan valmistelemaan liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen henkilöstönsiirtymisen Kaiku24:ään.

3.     Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään teknisiä korjauksia sopimuksiin ja niiden liitteisiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Talousarvio 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallituksen kokouksessa 5.11.2021 esitellyn korjatun ja täydennetyn talousarvioesityksen 2022 pohjalta jatketaan käsittelyä.

Liite 8: Talousarvio 2022

Päätös:

Päätettiin jatkaa kuntayhtymän talousarvion 2022 valmistelua.

Laaditaan jo aiemmin sovittu kuntayhtymän oma selvitys jäsenkuntalaskutuksen oikeellisuuden osalta.

Laaditaan esitetyistä talousarvion 2022 tasapainottamistoimenpiteistä vaikuttavuuden arviointiselvitys.

Päätettiin lähettää jäsenkunnille kirjallinen pyyntö, että kuntayhtymän talousarvio 2022 osalta voidaan vahvistaa perussopimuksesta ja hallintosäännöstä poiketen joulukuun 2021 aikana.

Päätettiin esittää yhtymävaltuuston puheenjohtajalle, että yhtymävaltuusto kokoontuu käsittelemään ja vahvistamaan kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 17.12.2021.

10. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 9 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 22.10. - 5.11.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätös 1.11.2021 ESAVI/23093/2021 koskien MaRa Ry:n kantelua Vaalimaan rajanylityspaikan 22.6.2021 Covid-19 terveystarkastuksia.

Merkittiin tiedoksi, että Kymsote-Kiinteistöt Oy selvittää kuntayhtymän kiinteistöjen myyntejä osana kuntayhtymän talouden tasapainottamista.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.