Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 11.10.2019

11.10.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 11.10.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Pirjo Matikainen.

3. Kymsoten sitoutuminen Virtuaalikirjasto Oy:n perustamiseen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1. perustaa Virtuaalikirjasto Oy:n yhdessä muiden sairaanhoitopiirien kanssa;

2. hyväksyä perustamisasiakirjat;

3. merkitä tiedoksi liiketoimintasuunnitelman ja todeta, että liiketoimintasuunnitelma on jatkuvasti päivitettävä asiakirja;

4. antaa toimitusjohtajalle oikeuden hyväksyä perustamisasiakirjoihin tarpeelliset teknisluonteiset muutokset ja tehdä tarvittavat yksityiskohtaisemmat päätökset;

5. suorittaa perustettavalle yhtiölle osakkeiden merkintähintana 160 euroa ja

6. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perustamisasiakirjat

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden vahvistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen nro 6 mukaiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, ja että ne tulevat voimaan 1.12.2019 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Sisäisen tarkastuksen kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Ortopedian erikoislääkäripalvelujen kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Lastensuojelun tukipalvelujen ja lasten sosiaalipalvelujen kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä ryhtyy edellä kuvatun hankinnan valmisteluun ja kilpailutukseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Ensihoidon ja päivystyksen palvelualueen lääkäreiden paikallinen virkaehtosopimus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä nro 7 olevan ensihoidon ja päivystyksen palvelualueen lääkäreiden paikallisen virkaehtosopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Oikaisuvaatimus talousjohtajan päätökseen 198/2019

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitetyin perustein ei ole perustetta muuttaa talousjohtajan päätöstä 198/2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 8 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 14.9.–4.10.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Määräaikainen paikallinen sopimus joulunajan arkipyhien jakamisesta kahdelle kolmen viikon tasoittumisjaksolle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä nro 9 olevan Määräaikaisen paikallisen sopimuksen joulunajan arkipyhien jakamisesta kahdelle kolmen viikon tasoittumisjaksolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Muut asiat

Muissa asioissa hallitukselle tuotiin tiedoksi uuden ensihoidon lääkäriyksikön aloittaminen Kouvolassa lokakuun 2019 aikana. Yksikkö on osa Uttiin sijoittuvan Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteriyksikön valmistelua, joka etenee suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi keskusteltiin mm. taloustilanteesta, Kymsoten työterveydenhuollon tasosta ja Ratamokeskuksen rakentamisen kilpailutuksen etenemisestä.

 

Tämä on kokoustiedote. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla, ja pöytäkirja tuodaan myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.