Kymsote on saanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta valvontapäätöksen

1.11.2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 10.10.2022 Kymsoten asumispalveluihin kohdistuvan valvontapäätöksen (ESAVI/30218/2020, ESAVI/38868/2021).

Kymsote on saanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta asumispalveluihin kohdistu­van valvontapäätöksen. Päätöksessä aluehallintovirasto antaa huomautuksen, joka koskee vuosia 2019-2021. Kymsote suhtautuu huomautuksessa esiin nousseisiin asioihin vakavasti ja on tehnyt korjauksia toimintaan jo ennen aluehallintoviraston varsinaista päätöstä.

Asumispalvelujen asiakaspaikkoja vähennettiin ja kotiin tuotavia palveluja vahvistettiin

Kymsote aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa, jolloin kuuden kunnan ja kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnot yhdistet­tiin. Kymsoten toiminnan lähtökohtana on tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaiset palvelut alueen kuntalaisille. Uuden organisaation perustaminen edellytti lukuisien eri käytäntöjen ja toimintakulttuurien yhtenäistämistä. Kymsotessa on tehty kuntayhtymän aikana isoja muutoksia ja erityisesti sosiaalihuollon asiakastyötä on vahvistettu ja tehostettu vuoden 2022 aikana.

Kymsoten ensimmäisten toimintavuosien aikana tehostetun asumispal­velujen asiakaspaikkoja vähennettiin. Asiakaspaikkojen vähentäminen pohjautui Kymsoten hallituksen tekemään päätökseen 13.3.2020. Päätöksen lähtökohtana oli taata tehostetun asumispalvelujen alueellinen peittävyys. Samalla kun tehostettuja asumispaikkoja vähennettiin, haluttiin vahvistaa kotiin tuotavia ja varhaisten tuen palveluita. Kaikilta osin vahvistetut toimenpiteet eivät olleet kuitenkaan riittäviä.

Kotona asumista tukevia palveluita on kehitetty

Kotihoidon kehittämisen lisäksi on viime vuoden aikana uudistettu muita kotona asumista tukevia toimintamalleja. Tällaista uutta palvelua on muun muassa ArVi-toiminta, jossa kotisairaalan sairaan­hoitajan kotiin tuottaman palvelun avulla voidaan korvata asiakkaan siirtyminen päivystykseen hoi­don tarpeen arviointia ja hoidon aloitusta varten.

Lauttarannan kotiu­tusyksikköön on perustettu kymmenen tukipaikkaa, jotka on kohdennettu ikääntyneille, jotka eivät tarvitse terveydentilansa puolesta sairaalatasoista osastohoitoa, mutta eivät voi kotiutua päi­vystyksestä tai päivystysosastolta suoraan kotiin. Vastaavaa palvelua valmistellaan vuoden 2023 aikana Pohjois-Kymenlaaksossa Koti­harjun palvelukeskukseen päivätoiminnalta vapautuneisiin tiloihin ja Etelä-Kymenlaaksoon mahdollisesti Karhuvuorikotiin.

Kymsotella on vastuu tuottaa asiakkaan tarpeen mukaiset palvelut

Kymsoten talousarvio antaa raamit palveluiden toteuttamiselle. Tämä ei poista Kymsotelta palvelujen järjestäjän vastuuta seurata kokonaistilannetta ja huolehtia asiakkaiden palvelutarpeen mukaisista palveluista.

Kymsotessa seurataan sairaaloiden ja tehostetun palveluasumisen paikkaa odottavien määrää tiiviisti. Seurannan perusteella ostopalvelujen määrää lisätään tarvittaessa. Talousarvioon verrattuna esimerkiksi kuluvan vuoden 2022 ai­kana asumispalvelujen asiakaspaikkoja on hankittu noin 5 miljoonalla eurolla yli varatun talousraamin.

Asiakaspaikkojen tarpeeseen vaikuttavat monet asiat. Asumispalvelujen rakennetta on kevennetty ja luovuttu niistä yksiköistä, joiden kustannukset ovat olleet suuret ja jotka eivät ole tarjonneet asiakkaille tarkoituksenmukaista palvelua. Samalla sairaaloiden osastopaikkoja on vähennetty ja muun muassa vaikea Covid-tilanne on osaltaan kuormittanut terveydenhuoltoa.

Asiakasohjaus on toteutunut pääosin kohtuullisessa ajassa

Asiakasvirta asumispalveluihin on ollut pääsääntöisesti jouhevaa ja toteutunut säädetyssä ajassa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Nämä poikkeukset ovat liittyneet esimerkiksi palvelusetelin käyttöön tai erityistoiveisiin puolisojen asumisjärjestelyjen osalta. Asiakasohjauksen nykyinen malli on mahdollistanut tehostetun palveluasu­misen asiakaspaikan järjestämisen varsin hyvin asiakkaan toivomaan asumisyksikköön tai asuinalueelle. Tiedot asumispalvelujen odo­tusajoista ovat olleet helmikuusta 2022 alkaen nähtävillä Kymsoten verkkosivuilla. Odotustilanteesta raportoidaan kuntia kuukausittain osana kuntaraportointia.

Hyvinvointialueen talousarvioon esitetään ympärivuorokautinen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen lisäämistä

Hyvinvointialueen talousarvioon 2023 esitetään ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yh­teisöllisen asumisen lisäämistä. Ostopalvelujen tilanne on valtakunnallisesti monelta osin haasteellinen, minkä vuoksi hyvinvointialueen tulee vahvistaa ydintoimintaansa. Tulevalle vuodelle tarkistetaan myös palvelujen myöntämisperusteita monilta osin.

Ikääntyneiden palveluissa asiakkaalle nimetään omatyöntekijä

Asiakastyö on toiminnan keskiössä. Siksi Kymsoten ikääntyneiden kaikissa sosiaalipalveluissa asiakkaalle nimetään omatyöntekijä. Lähtökohtaisesti omatyöntekijänä toimii asiakkaan palvelun jär­jestämisestä vastaava asiakasohjaaja. Erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille nimetään oma­työntekijä gerontologisesta sosiaalityöstä tai asiakasohjauksen sosiaalityöstä erityisen tuen tarpeen ajalle. Omaishoidon tuen asiakkailla omatyöntekijänä toimii palveluohjaaja. Kotihoidossa ja ikäänty­neiden asumispalveluissa asiakkaalle nimetään omatyöntekijän lisäksi vastuuhoitaja kyseisten palveluiden työntekijöistä.

Vuoden 2022 aikana hyvän kirjaamisen toteutumista on varmistettu. Lisäksi hyvän hallinnon ja oikeusturvan varmistamiseksi toimintaa on tarkennettu vastaamaan sosiaalihuolto­lain vaatimuksia.