text.skipToContent text.skipToNavigation

Kymsote 2019 alueellinen koulutuskalenteri

Kymsotelaisten ilmoittautuminen alueellisiin koulutuksiin koulutuskalenterin kautta.


OIKEUS TULLA YMMÄRRETYKSI

Torstai 21.03.2019 klo 09.00 - 16.00

Kuusankoskitalo, Voikkaasali, Kymenlaaksonkatu 11, 45700 Kuusankoski

Kohderyhmä: Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, palo-ja pelastustoimi, poliisi ja sekä kaikki palvelujen kehittämisestä kiinnostuneet ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat.

Tavoite: Osallistuja tunnistaa kommunikoinnin haasteita eri vuorovaikutustilanteissa. Löytää keinoja ja ratkaisuja auttaa asiakasta/potilasta tulemaan ymmärretyksi palvelutilanteissa. Vahvistaa osaamistaan erilaisissa vaativissa kommunikaatiotilanteissa asiakkaan/potilaan kanssa. Perehtyy erilaisten kommunikoinnin esim. puheen, kuulon näön ja apuvälineiden hankinnassa ja apuvälineiden/-keinojen käytössä. Koulutuksessa paneudutaan erilaisiin kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen haasteiden apukeinoihin. Koulutuspäivän aikana on mahdollisuus tutustua erilaisiin apuvälineisiin ja kokeilla niiden käyttöä ohjatusti.

Ilmoittaudu


POTILASTURVALLISUUSPÄIVÄ

Torstai 28.03.2019 klo 8.30 - 15.30 Huom! Koulutuksen aloitus

Kotkan Höyrypanimo, luentosali, Metsontie 41, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat ammattihenkilöt.

Tavoite: Osallistuja päivittää tietojaan ja taitojaan potilasturvallisuuteen sisältyvissä ajankohtaisissa asioissa.

Ilmoittaudu


TUKEA HENKILÖSTÖLLE TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSESSA - KYMSOTE/MAKU-valmentaja-hankkeen päätösseminaari

Keskiviikko 3.4.2019 klo 9-15 Kotkan Höyrypanimo

Tule kuulemaan hankkeesta, jossa 25 muutosvalmentajaa saivat työkaluja Kymsote/Maku-muutosten tueksi.

Millaista tukea voit saada valmentajilta? Miten muutos saadaan käännettyä voimavaraksi? Millaisia tuloksia on tähän mennessä saatu?

Ilmoittaudu


IKÄÄNTYVÄN MUISTISAIRAIRAAN LAADUKAS ELÄMÄ

Torstai 11.04.2019 klo 08.30 - 16.00

Kuusankoskitalo, Voikkaasali, Kymenlaaksonkatu 11, 45700 Kuusankoski

Kohderyhmä: Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat ammattihenkilöt, jotka kohtaavat työssään ikääntyneitä muistisairaita henkilöitä, alan opiskelijat ja opettajat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet, jotka haluavat kehittää osaamistaan iäkkään muistisairaan kohtaamisessa. Kaikki ikääntymisestä ja sen tuomista muutoksista kiinnostuneet.

Koulutuksessa käsitellään eri näkökulmista ikääntyvän muistisairaan toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden vaikutuksista autettavan arkeen sekä keinoja itsenäisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi/säilyttämiseksi autettavan arjessa.

Tavoite: Osallistuja päivittää näkemystään ikääntymisestä, muistisairauksien vaikutuksesta ikääntyvän autettavan arkeen. Lisää valmiuksiaan kehittää vanhustyötä, sen laatua sekä aktivoimaan ikääntyvän muistisairaan asiakkaan/potilaan arkea.

Ilmoittaudu


EKG:n TULKINNAN KERTAUS- JA JATKOKOULUTUS HOITOHENKILÖKUNNALLE

Tiistai 16.04.2019 klo 09.00 - 15.00

KOKS, luentosali, Kotkantie 41, 48210 Kotka

Kohderyhmä: EKG:n Perusteet ja tulkinta koulutuspäivän käyneet, tai muuten vastaavat tiedot omaavat henkilöt

Tavoite: Tavoitteena on kerrata aikaisemmin opittuja asioita sydäninfarktin ja rytmihäiriöiden tunnistamisesta, sekä syventää osaamista muiden ekg muutoksia aiheuttavien tilanteiden tunnistamiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittyä ekg:n tulkinnassa case - harjoitteiden avulla

Ilmoittaudu


TUNNISTATKO AUTETTAVAN SOSIAALISEN HÄDÄN?

Torstai 09.05.2019 klo 09.00 -16.00

Kotkan Höyrypanimo, luentosali, Metsontie 41, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä toimivat ammattihenkilöt sekä laitoksissa että avohuollossa. Alan opiskelijat ja opettajat, kaikki aiheesta kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan hädässä olevan autettavan kohtaamisessa.

Sosiaalinen hätä syntyy ihmisen hyvinvoinnin perustekijöiden järkkyessä joko äkillisen järkyttävän tapahtuman seurauksena, tai pitkäkestoisena monen eri tekijän kasautuessa. Tilanne on usein ennalta arvaamaton ja muuttuu jatkuvasti, joten tilanne  vaatii nopeita toimenpiteitä. Sosiaalisten hätätilanteiden nopea tunnistaminen sekä autettavan tilanteeseen reagointi ja puuttuminen sekä jatkoavun piiriin ohjaaminen on jokaisen tilanteissa toimivan vastuulla, jotta hädän kierre saadaan katkaistua ja hädässä oleva tulee autetuksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tavoite: Tunnistaa asiakkaan/potilaan eri syistä johtuva hätä ja saada valmiuksia puuttua ja vastata avuntarpeeseen tukemalla ja ohjaamalla asiakkaan jatkohoidon - ja/tai avun piiriin.

Ilmoittaudu


”KIPU EI LÄHDE HUUTAMALLA” - SAATTOHOITOPOTILAAN KIVUNHOITO

Torstai 16.05.2019 klo 08.30-16.00. Kotkan Höyrypanimo, luentosali, Metsontie 41, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka kohtaavat ja hoitavat saattohoitovaiheessa olevia eri ikäisiä ihmisiä laitoksessa ja/tai kotihoidossa, erityisesti perusterveydenhuollon ja hoivapalvelujen yksiköissä toimivat. Sosiaali- ja terveysalan opettajat ja opiskelijat 

Tavoite: Osallistuja täydentää ja lisää osaamistaan saattohoidossa olevan asiakkaan/potilaan sekä lääkkeellisen että lääkkeettömän kivun hoidossa hoitotyön keinoin. Lisää valmiuksiaan kohdata ja tukea saattohoidossa olevia kipupotilaita ja heidän läheisiään. Koulutuksessa käsitellään kuolevan ihmisen kokonaiskipua ja keinoja kipujen hallintaan sekä kipupotilaan ja läheisten

Ilmoittaudu

 


LASTEN UUDET KÄYPÄ HOITO- SUOSITUKSET: lasten ja nuorten käytöshäiriö ja kehityksellinen kielihäiriö

Torstai 23.5.2019 klo 08.30 - 16.00

Kotkan Höyrypanimo, luentosali, Metsontie 41, 48220 Kotka

Kohderyhmä: Kaikki lasten parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä oppilashuollon henkilökunta, sosiaali-ja terveysalan opettajat ja opiskelijat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet.

Ilmoittaudu

Koulutus

Koulutus