Kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteinen toimintamalli lähdössä pilotoitavaksi - tavoitteena yhä asiakaslähtöisemmät ja oikea-aikaisemmat palvelut

21.12.2020

Kotihoitoa kehitetään nyt laaja-alaisesti Kymsotessa. Kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteistyön kehittäminen on osa valtion avustushanketta, jossa yhtenä painopisteenä on yhä oikea-aikaisempien ja asiakaslähtöisempien menetelmien kehittäminen.

Kehittämishankkeessa mukana on ollut myös fysioterapeutti Eija Toivanen, jonka sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä uutta toimintaa on suunniteltu. Tavoitteena on ollut kotona asuvien ikääntyneiden kuntoutumisen tukeminen ja moniammatillisen yhteistyön lisääminen Kymsoten kotihoidossa. Kotikuntoutuksen ja kotihoidon työntekijöiden sekä heidän lähiesimiestensä kanssa on yhdessä kehitetty kotona asuvien ikääntyneiden kuntoutumista tukevaa moniammatillista toimintamallia Kymenlaaksoon.

Tutkimusta ja toimintaa samanaikasesti

Nykyisen toiminnan haasteita kartoitettiin keväällä työntekijöille lähetetyllä kyselyllä. Tulosten perusteella muodostettiin kokonaiskuva nykyisen moniammatillisen kuntoutustoiminnan kulmakivistä. Keskeisimpinä kehittämisen kohteina nousi oikea-aikaisten kuntouttavien toimien aloittaminen sekä moniammatillisten ja asiakkaan arkeen sidottujen kuntoutumissuunnitelmien tekeminen. Asiakkaiden toiveiden mukainen moniammatillinen kuntoutus arjessa ja aktiivinen tulosten seuranta nähtiin pohjaksi onnistuneelle kuntoutumisprosessille.  

Kehittämistyötä on toteutettu toimintatutkimuksena, jossa nykytilan arvioinnin kautta on edetty toiminnan suunnitteluun sekä uuden toimintamallin ideointiin ja rakentamiseen. Työntekijöiden yhteisen toiminnan avulla etsityt ratkaisut on nähty luontevimmaksi tavaksi kehittää toimintatapoja yhä laadukkaammiksi. Kehittämispajat ovat kokoontuneet syksyn aikana kolme kertaa, joissa moniammatillisen tiimin tieto ja taito ovat olleet pohjana uuden toimintamallin rakentamiselle.

Kuntouttavalla arviointijaksolla aikaisempia palveluja

Mallin pohjaksi on otettu ns. kuntouttava arviointijakso, jossa tavoitteena on vastata kotihoidon uusien asiakkaiden kuntoutumisen tarpeisiin yhä varhemmin ja oikea-aikaisemmin. Lähtökohtana toimintamallissa on asiakkaan kokema tarve sekä moniammatillinen laaja näkemys toimintakyvystä ja sen parantamisesta. Kuntouttavan arviointijakson kokemuksia ja hyötyjä seurataan pilotoinnin aikana Kymsotessa tiiviisti. Aikaisessa vaiheessa arvioitu asiakkaiden kuntoutumisen tarve on antanut erityisen hyviä tuloksia mm. Etelä-Karjalan alueelta (Viitikko & Lehmus 2017, 26), jossa varhaisten kuntoutustoimien käyttöönottaminen on vähentänyt selvästi ikääntyvien palveluntarvetta kotona.

Kehitettävää yhteistä toimintamallia on esitelty etenemisen eri vaiheissa ja ennen pilotoinnin aloittamista koti-asumis- ja hoivapalvelujen johtoryhmälle, luottamusmiehille ja työsuojelulle. Mallia on käyty läpi myös asiakasohjauksen, kotihoidon palveluesimiesten sekä kotikuntoutuksen kuntoutushenkilöstön kanssa. 

Uusi malli on lähdössä vuoden vaihteessa kolmen kuukauden pilotointiin Pohjois-Kymenlaakson alueelle, Kotihoidon Kuusaa 1 ja Kuusaa 3 tiimeihin. Pilotointijakson aikana mallia hiotaan ammattilaisilta ja asiakkailta tulleiden palautteiden perusteella.

Uusi, moniammatillinen toimintamalli on tarkoitus jalkauttaa koko Kymsoten alueelle vuoden 2021 aikana.