Jaalan yhteisötila etenee ja sote-palveluita keskitetään Jaalan terveyskeskuksen tiloihin

2.3.2021

Uutena asiana ollaan Jaalaan perustamassa eri-ikäisiä kuntalaisia palveleva matalan kynnyksen yhteisöllinen tila. Sitä ideoidaan yhdessä eri toimijoiden ja Kymsoten kanssa. Erilaiset Kymsoten ikääntyneiden kotiin tuotettavat palvelut ja terveyspalvelut jatkuvat ennallaan. Jaalan palvelukeskuksesta lopetetaan kesäkuun loppuun mennessä 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa, ja asukkaille etsitään uudet vastaavat paikat muualta Kouvolasta. Kymsote järjestää kevään aikana infotilaisuuden Jaalan sote-palveluista.

Yhdistykset mukana yhteisötilan suunnittelussa

Jaalan yhteisötila oli esillä 25. helmikuuta järjestetyssä asukasillassa, josta saadun palautteen pohjalta valmistelua jatketaan kevään aikana kaupungin puolella osana yhteisöllisen tilan periaatteiden valmistelua. Kuntalaisillassa nousi esiin mm. syrjäalueiden osallistumismahdollisuudet, digitalisaation huomioiminen yhteisötilassa ja yhteisötilan paikka. Nuorten todettiin ansaitsevan omat tilat. Kaupungin palvelumallissa (PM2030) todetaan, että jokaiselle alueelle Kouvolassa perustetaan yhteisöllinen tila selvittämällä alueella olevat tilat ja tilatarpeet.

Kouvolan kaupunki valmistelee yhteistyössä alueen toimijoiden ja Kymsoten kanssa matalan kynnyksen yhteisöllistä tilaan Jaalan kirkonkylän alueelle S-ryhmän tiloihin. Toiminta kohdennetaan kaikille väestöryhmille, ja kolmannen sektorin toimijat ovat vahvasti mukana suunnittelussa. Yhteisötilan sisältö muokkautuu Jaalan alueen tarpeiden mukaisesti. Toiminnan toteutuksessa hyödynnetään Kymsoten sote-asiantuntijuutta esimerkiksi teemakohtaisia tapahtumia järjestettäessä.

Jaalan kuntalaisillassa Elimäki-Koria aluetoimikunnan puheenjohtaja Ilkka Tirkkonen totesi Elimäen yhteisötilapilotti Puljusta, että ”Pulju-yhteisötila on Elimäen kirkonkylän kylätalo. Se koetaan läheiseksi ja viihtyisäksi ja osaltaan se lisää positiivista henkeä alueelle.” 

Yhteisötila lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteisten tapahtumien järjestämistä asukkaiden iloksi. Yhteinen tila monipuolistaa asukkaiden harrastusmahdollisuuksia lähellä kotia ja luo pitkäjänteisyyttä yhdistysten toimintaan sekä palvelee asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden satunnaista tilantarvetta.

Kymsoten sosiaali- ja terveyspalvelut keskitetään Jaalan terveysasemalle

Jaalan terveysaseman toiminta palautui koronavaikutusten jäljiltä kohti normaalia helmikuun alussa. Tällä hetkellä suunnitelmissa ei ole muutoksia, vaan Jaalassa tarjotaan lääkärivastaanottoja kerran viikossa ja lisäksi hoitajavastaanotto palvelee kahdesta kolmeen päivänä viikossa. Näiden lisäksi laboratorion näytteenotto toimii kahtena aamupäivänä viikossa. Myös hammashoidon palveluita on saatavilla kahtena päivän viikossa ja kuntoutuksen palveluita kerran viikossa. 

Jaalassa on saatavilla jatkossakin laajasti erilaisia kotiin tuotettavia palveluja, kuten kotihoitoa, kotihoidon tukipalveluja, gerontologista sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta sekä palvelutarpeen arviointia. Myös kotihoidon päiväkeskustoimintaa ja kylvetyspalvelua on tarjolla kerran viikossa.

Lisäksi Kymsote on aktiivisesti mukana Kouvolan kaupungin ja järjestöjen kanssa toteuttamassa avointa kohtaamispaikkatoimintaa ikääntyneille. Parhaillaan suunnitellaan, millaisin tavoin sosiaali- ja terveysalan asiantuntemusta viedään erilaisille kohtaamispaikoille. Mietinnässä on esimerkiksi asiantuntijaluentojen ja ennaltaehkäisevällä näkökulmalla toimivien kohdennettujen vertaistukiryhmien järjestäminen.

Kymsoten ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalveluyksikön toiminta päättyy Jaalassa kesällä 2021. Tämä tarkoittaa Jaalan palvelukeskuksen 30 tehostetun palveluasumisen paikan lopettamista kesäkuun loppuun mennessä. Jaalan palvelukeskuksen nykyisille asukkaille etsitään tehostetun palveluasumisen paikat muualta Kouvolan alueelta huomioiden asiakkaiden ja omaisten toiveet. Asumispalvelun myöntämisen perusteet eivät muutu. Muutoin Jaalassa ikääntyneiden palveluita tarjotaan nykyisen laisesti.

Jaalan alueen muutoksen taustalla on Kymsoten Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus -raportin linjaukset palvelurakenteen keventämisestä. Kaikissa raportissa linjatuissa muutoksissa huomioidaan alueen väestöpohja ja palveluiden tarve. Osana muutosta Jaalassa keskitetään Kymsoten palvelut yhteen paikkaan, millä tuetaan palveluiden saavutettavuutta sekä helpompaa asiointia. Jatkossa kaikki palvelut ovat Jaalan nykyisen terveysaseman tiloissa.

Omaishoitajien tuesta huolehditaan

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä omaishoitoa tukevista muista palveluista. Omaishoitajan vapaapäiviin on käytettävissä tehostettu palveluasuminen tai laitoskuntoutus, joita tälläkin hetkellä on mahdollisuus toteuttaa Kouvolan Kotiharjussa tai Haminassa sijaitsevassa Hoikussa.  Jaalan alueelle toteutetaan kotiin annettavia palveluja kuten muuallakin Kouvolassa. Kotiin annettavat järjestelyt omaishoitoperheelle ovat perhehoito, ostopalvelut ja tukitiimi. Nämä voivat antaa omaishoitajalle lyhyemmän vapaahetken. Omaishoidon vapaapäivien tarve ja järjestämismuoto selvitetään aina yksilöllisesti omaishoidon palveluohjaajan kanssa.

Kymsoten ikääntyneiden palvelut käynnistyvät aina asiakasohjauksen kautta. IkäOpastimesta voi kysyä neuvoa ja ohjausta ja tarvittaessa sieltä ohjataan palvelutarpeen arviointiin.