Kymsoten hallituksen päätökset 23.8.2019

23.8.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 23.8.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Oksala ja Päivi Sippula.

3. Vastaus Virolahden vanhusneuvoston aloitteeseen omaishoidon tukitoimien kehittämisestä

Toimitusjohtajan esitys:
Kymsoten hallitus hyväksyy Virolahden vanhusneuvoston aloitteeseen annetun selvityksen.
Päätös: Hyväksyttiin.

4. Erityisryhmien asumispalveluiden palvelukuvaukset

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy liitteiden mukaiset erityisryhmien asumispalveluiden palvelukuvaukset.
Päätös: Hyväksyttiin.

5. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen kertomuksen vuodelta 2018.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus suunnitteluhanke ajalla 1.1.-14.6.2019

Toimitusjohtajan esitys:
Kymsoten hallitus esittää yhtymävaltuustolle Palvelujen saatavuus ja saavutettavuussuunnitelman (Liite nro 4) hyväksymistä ja antaa Kymsoten hallitukselle toimintavaltuudet palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseksi.
Toimitusjohtajan muutettu esitys:
Kymsoten hallitus esittää yhtymävaltuustolle Palvelujen saatavuus ja saavutettavuussuunnitelman (Liite nro 4) hyväksymistä ja antaa Kymsoten hallitukselle toimintavaltuudet palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseksi.
Hallitus velvoittaa, että toimeenpanosuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon kuntien lausunnot.
Päätös: Hyväksyttiin.

7. Osavuosikatsaus kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-kesäkuulta 2019

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen 30.6.2019 tiedoksi, sekä edellyttää palvelutuotannolta ja tukipalveluilta seuraavaa: Kun vuoden 2019 taloudellinen tilanne osoittaa merkittävän alijäämän syntymistä, tulee palveluketjujen ja tukipalvelujen tarkastella kriittisesti toimintansa kustannuksia ja etsiä keinot hallita niitä.
Päätös: Hyväksyttiin. Lisätään esitykseen, että osavuosikatsaus lähetetään yhtymävaltuustolle tiedoksi.

8. Oikaisuvaatimus päätökseen 172/2019

Toimitusjohtajan esitys:
Esitettyjen perusteluiden johdosta totean, ettei talousjohtajan päätöstä ole syytä muuttaa.
Päätös: Hyväksyttiin.

9. Kymsoten vastaus Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön 8.7.2019 asiassa 01558/19/2207

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että ei ole kuntalain 135 § 2 momentin perusteita muuttaa Kiurun virantoimitusvelvollisuuden muuttamista koskevaa viranhaltijapäätöstä.
Päätös: Hyväksyttiin.

10. Kymsoten vastaus Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön 10.7.2019 asiassa 01596/19/2207

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että ei ole kuntalain 135 § 2 momentin perusteita muuttaa päätöstä Homasen virkasuhteen purkamista koeaikana.
Päätös: Hyväksyttiin.

11. Hankintaoikaisu hallituksen 16.7.2019 hankintapäätökseen 147 § Kuntouttava työtoiminta

Toimitusjohtajan esitys:
Esitetään kumottavaksi Kymsoten 16.7.2019 hallituksen hankintapäätös 147 § osa-alueen 2. Yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta työhön/koulutukseen suuntaaville asiakkaille ja osa-alueen 3. Ryhmämuotoinen (ja koulutuksellinen) kuntouttava työtoiminta osalta.
Esitetään hankittavaksi kuntouttavaa työtoimintaa osa-alueessa 2. ja osa-alueessa 3. tämän hankintapäätöksen mukaisesti. Muilta osin Kymsoten 16.7.2019 hallituksen hankintapäätös 147 § jää voimaan.
Päätös: Hyväksyttiin.

12. Kuljetukset kotihoidon tukipalveluina - hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:
Esitetään hankittavaksi kuljetuspalvelua tästä hankintapäätöksestä ilmeneviltä tarjoajilta, päätöksen mukaisin hinnoin.
Päätös: Hyväksyttiin.

13. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 12 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 10.7.–16.8.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut asiat

Muissa asioissa keskusteltiin mm. Kymsoten YT-neuvottelujen toimeenpanon etenemisestä ja sote-palautteiden määristä ja vastausprosessin toiminnasta vuoden 2019 osalta.

Tämä on kokoustiedote. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla, ja pöytäkirja tuodaan myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.