text.skipToContent text.skipToNavigation

Tulkkauspalvelu

Kaikilla on oikeus tulla ymmärretyksi. Oikeus käyttää tulkkauspalvelua perustuu Lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (19.2.2010/133). Kuuroilla ja puhevammaisilla on oikeus käyttää tulkkausta vähintään 180 tuntia ja kuurosokeilla 360 tuntia vuodessa erilaisiin asioimistilanteisiin. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Tulkkipäätöstä eli oikeutta käyttää tulkkauspalvelua haetaan Kelasta.

Suomessa tulkkauspalvelua voi tilata Kelan välityskeskuksesta tai suoraan tulkkauspalvelua tuottavilta yrityksiltä riippuen maksajasta.

Mikäli maksajana on Kela, tulkkauspalvelu tulee tilata Kelan välityskeskuksesta. Sen sijaan yhdistykset, koulut, yritykset ja kuulevat henkilöt voivat tilata tulkin suoraan tulkkauspalvelua tuottavalta yritykseltä, kuten Kymsotelta.

Asiakkaitamme ovat

  • Kuurot
  • Kuuroutuneet
  • Huonokuuloiset
  • Kuurosokeat
  • Puhevammaiset henkilöt

Tuotteemme ovat

  • Suomalainen viittomakieli
  • Viitottu puhe
  • Kirjoitustulkkaus (suomi/englanti)
  • Puhevammaisten tulkkaus

AAC-ohjaus

Kommunikaatio-opetusta ja ohjausta annetaan kuulo-, kuulonäkövammaisen, kehitysvammaisen tai dysfaattisen lapsen perheelle ja lähiyhteisölle perheen toiveiden mukaisesti hänen kotonaan, hoitopaikassa tai muussa asuinyhteisössä.

Myös kehitysvammaisten aikuisten tai aikuisiässä vammautuneiden perheissä on tarvetta puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien opetukseen ja AAC-ohjaukseen.

AAC-ohjauksen sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa.

Päätös opetukseen tai ohjaukseen haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta vammaispalvelulain mukaisena sopeutumisvalmennuksena, ja se on asiakkaalle maksutonta.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja sen voi tehdä asiakas itse, perhe tai lähiyhteisön jäsen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin ja/tai puheterapeutin suositus ohjauksen ja opetuksen tarpeesta.

Tulkkauskeskukset