Tulkkauspalvelu

Kaikilla on oikeus tulla ymmärretyksi. Oikeus käyttää tulkkauspalvelua perustuu lakiin Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (19.2.2010/133). Kuuroilla ja puhevammaisilla on oikeus käyttää tulkkausta vähintään 180 tuntia ja kuurosokeilla 360 tuntia vuodessa erilaisiin asioimistilanteisiin. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Tulkkipäätöstä eli oikeutta käyttää tulkkauspalvelua haetaan Kelasta.
Suomessa tulkkauspalvelua voi tilata Kelan välityskeskuksesta tai suoraan tulkkauspalvelua tuottavilta yrityksiltä riippuen maksajasta. Tulkkauspalvelumme on Kelan sopimuskumppani.

Mikäli maksajana on Kela, tulkkauspalvelu tulee tilata Kelan välityskeskuksesta. Sen sijaan yhdistykset, koulut, yritykset ja kuulevat henkilöt voivat tilata tulkin suoraan tulkkauspalvelua tuottavalta yritykseltä, kuten meiltä.

Tulkkauspalvelut

Tulkkauksella tarkoitetaan viittomakielellä tai jollakin kommunikaatiota selventävällä menetelmällä tapahtuvaa viestin välittämistä. Tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta. Palvelun tarkoituksena on parantaa henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Tulkkauspalvelua voi käyttää

 • työssä käymiseen
 • opiskeluun perusopintojen jälkeen
 • asiointiin
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • harrastamiseen tai virkistykseen

Asiakkaitamme ovat

 • Kuurot
 • Kuuroutuneet
 • Huonokuuloiset
 • Kuurosokeat
 • Puhevammaiset henkilöt

Tuotteemme ovat

 • Suomalainen viittomakieli
 • Viitottu puhe
 • Kirjoitustulkkaus (suomi/englanti)
 • Puhevammaisten tulkkaus

Etätulkkausohjelmina käytämme

 • Skype for Business
 • Teams
 • Videovisit

Opetus- ja ohjauspalvelu

Kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta (AAC) annetaan perheille ja lähiyhteisölle heidän toiveidensa mukaisesti kotona, hoitopaikassa tai muussa asuinyhteisössä. 

Myös kehitysvammaisten aikuisten tai aikuisiässä vammautuneiden perheissä on tarvetta puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien opetukseen ja AAC-ohjaukseen.

AAC-ohjauksen sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa.

Päätös ohjaukseen haetaan kotikunnan vammaispalvelusta ja se on asiakkaalle maksutonta. Hakemuksen voi tehdä asiakas itse, perhe tai lähiyhteisön jäsen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin ja/tai puheterapeutin suositus ohjauksen tarpeesta. Lomake liitteineen toimitetaan kotikunnan vammaispalveluiden toimistoon.

Hakemukset

Kuulovammaisen asiakkaan tulkkauspalveluhakemus
Puhevammaisen asiakkaan tulkkauspalveluhakemus
Kuurosokean asiakkaan tulkkauspalveluhakemus
Tulkkauspalveluhakemus ulkomaan matkoille

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymenhva.fi
(Ethän lähetä henkilötietoja tai muita arkaluontoisia tietoja sähköpostitse)

Tarjoamme palveluitamme kahdessa tulkkikeskuksessa, jotka sijaitsevat Lappeenrannassa ja Kouvolassa.

Sanna Aapro / Kouvola
Puhelinnumero
: 050 065 7714

Päivi Vainikka / Lappeenranta
Puhelinnumero:
040 483 3187

Tulkkeihimme voi tutustua sivun alalaidassa olevasta "Esite tulkeista" -liitetiedoston kautta.