Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perheitä ja tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa erityisesti tilanteissa, joissa perheiden on vaikea selvitä yksin. Lastensuojelun tavoitteena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, ja tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lasten ja perheiden ongelmia pyritään ehkäisemään ja puuttumaan ongelmiin riittävän varhain. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojeluilmoitukset ja palvelutarpeen arviointi tehdään perheiden sosiaalityössä, josta lapsen asiakkuus siirtyy lastensuojeluun.

Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotto sosiaalitoimeen, lapsen palvelutarpeen arviointi

Avohuolto

Lastensuojelussa järjestetään lapselle ja hänen perheelleen avohuollon tukitoimia yhteisesti tehdyn suunnitelman perusteella. Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä.

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Sijaishuolto

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen sekä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapselle tai nuorelle tasapainoinen kasvu ja kehitys turvallisessa ympäristössä. Sijaishuollon tavoitteena on myös antaa nuorelle valmiuksia myöhempään itsenäiseen elämään. Sijaishuoltoa järjestetään perhetukikeskusten yksiköissä, lastensuojelulaitoksissa, ammatillisissa perhekodeissa ja sijaisperheissä.

Tukiasuntotoiminta (alaikäiset nuoret) 

Nuorten tukiasuntotoiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista nuoren itsenäistymistä tukevaa palvelua lastensuojelun asiakkaille.  Kohderyhmänä ovat noin 16-17-vuotiaat lastensuojelun asiakkaana olevat nuoret, jotka ovat suorittaneet peruskoulun. Tukiasumiseen tarvitaan sosiaalityöntekijän päätös. Edellytyksenä tukiasumiselle on sosiaalityöntekijän arvio siitä, että nuori hyötyy itsenäisestä asumisesta, hänellä on tietyt valmiudet itsenäiseen asumiseen ja hän pystyy sitoutumaan asumissopimukseen. Nuorella ei saa olla akuuttia päihdeongelmaa.   

Palvelun tavoitteena on tukea nuoren muuttoa itsenäiseen asumiseen sosiaaliohjaajien vahvalla tuella, nuoren syrjäytymisen ehkäisy, elämänhallintataitojen opettelu / parantuminen, sekä laitossijoitusten purkaminen tai välttäminen.  

Jälkihuolto 

Lapsella ja nuorella on oikeus lastensuojelun jälkihuollon järjestämiselle sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. Nuorelle voidaan järjestää jälkihuoltoa myös muissa tilanteissa, mikäli sen arvioidaan olevan nuoren edun mukaista.

Jälkihuollossa tuetaan lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä huolehtii yhteisestä jälkihuoltosuunnitelman laatimisesta.

Etsimme uusia sijaisperheitä

Valmennamme uusia sijaisperheitä sijoitettuna oleville lapsille. Sijaisperheeksi soveltuu tavallinen, vakaassa elämäntilanteessa oleva perhe. Sijaisperheeksi ryhtyminen vaatii sitoutumista lapseen sekä valmiuksia yhteistyöhön lapselle läheisten ihmisten kanssa. Sijaisperhe saa tehtäväänsä sosiaalityöntekijän sekä perhehoidon koordinaattorin tuen.

Sijaisperheeksi haluaville järjestetään PRIDE-valmennusta. Valmentajina toimivat valmentajakoulutuksen käynyt sosiaalityöntekijä sekä kokenut perhehoitaja. Valmennus sisältää yhdeksän ryhmätapaamista sekä perhekohtaisia tapaamisia ja tehtäviä.

Mikäli tunnet kiinnostusta sijaisperheenä toimimiseen, ota yhteyttä.

Yhteydenotot:

perhehoito.etela@kymenhva.fi ja perhehoito.pohjoinen@kymenhva.fi

Lastensuojelulaitokset

Kotikallion yksikkö

Kotikallion yksikkö Kouvolassa tarjoaa vaikeissa tilanteissa olevien lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevan ympäristön, jossa vahvaa lastensuojelullista tukea tarvitseva kouluikäinen lapsi tai nuori saa ympärivuorokautista hoitoa pitkäaikaisena sijaishuoltona. 

Lastensuojeluyksikön kanssa samoissa tiloissa toimii Sarkolan koulun alainen perusopetuksen erityisryhmä.

Nuortenyhteisö Otsola

Nuortenyhteisö Otsola Kotkassa tarjoaa pidempiaikaista lastensuojelun laitoshoitoa 13–17-vuotiaille lapsille. Asiakkaat tulevat sosiaalityöntekijän päätöksellä joko avohuollon sijoituksena, kiireellisellä sijoituksella tai huostaan otettuina. Tarjoamme erimittaisia asumisvalmennusjaksoja itsenäistyville lapsille. 

Nuorten vastaanottokoti Kotomäki

Nuorten vastaanottokoti Kotomäki Kotkassa tarjoaa lyhytaikaista ja arvioivaa määräaikaista sijaishuoltoa yli 13-vuotiaille nuorille. Kotomäessä tehdään kriisi- ja arviointityötä, joka koostuu nuoren kokonaistilanteen kartoittamisesta. 

Kuusankosken perhetukikeskus

Kuusankosken perhetukikeskus Kouvolassa tukee vanhempia lasten kasvatustehtävässä tarjoamalla lyhytaikaista sijaishuoltoa. Perhetukikeskuksen toiminta jakautuu kahteen osastoon. Tukipalvelujen osaston toimintana on vanhemman kanssa sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä tilanteen kartoitus ja arviointi sekä itsenäistyvien nuorten itsenäistymistaitojen kartoitus ja harjoittelu sekä tuen tarpeiden arviointi. Vastaanotto-osasto tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa, jossa toiminta keskittyy lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tilanteen kartoitukseen ja tuen tarpeen arviointiin. Perhetukikeskuksella toteutetaan myös valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja.

Sahakosken perhetukikeskus

Sahakosken perhetukikeskus Haminassa tarjoaa lastensuojelupalveluja. Sahakosken perhetukikeskuksen toimintamuotoja ovat pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (Vehka-osasto), lasten ja nuorten elämäntilanteen kartoitus, vanhemmuuden arviointi ja perhekuntoutus sekä perhetyö (Kaisla-osasto). Vehkassa asiakaspaikkoja on kuusi. Kaislassa on neljä asiakaspaikkaa lapsille ja nuorille sekä kaksi perheasuntoa. Lisäksi perhetukikeskuksen tuottamiin palveluihin kuuluu jälkihuolto.

Yhteystiedot