Lasten kehitykselliset palvelut

Lasten toiminta-, puhe- ja fysioterapia ovat lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on lapsen toimintakyvyn tukeminen.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa painottuu lapsen kehityksen tukeminen niin, että hän voisi saavuttaa mahdollisimman hyvät toiminnalliset valmiudet oppia, leikkiä ja toimia ikätovereiden ja perheenjäsenten kanssa sekä kasvaa ja kehittyä itsenäiseksi ja pärjääväksi aikuiseksi. Toimintaterapeutin arviointiin pääsee ensisijaisesti terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä.

Lasten puheterapia

Kymsoten Lasten kuntoutuksen puheterapiapalvelut on tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lastenneuvola tai kouluterveydenhuolto ohjaa lapsia puheterapiaan. Ohjautumisen syynä voi olla lisäksi esimerkiksi puheen ja kielen kehityksen viivästymä, poikkeava vuorovaikutus, puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen haasteet, änkytys, syömisvaikeudet tai äännevirheet.

Puheterapeuttisen arvioinnin tavoitteena on kartoittaa kielellisen kehityksen taso sekä selvittää taustatekijät. Puheterapia toteutuu Kymsotessa pääasiassa yksilöterapiana vastaanotolla sekä kotiharjoitteluna puheterapeutin ohjeilla. Puheterapeutti tekee yhteistyötä vanhempien luvalla myös varhaiskasvatuksen, koulun sekä muun lähiyhteisön kanssa. Varhain aloitettu puheterapia ennaltaehkäisee yleisiä oppimisvaikeuksia, jotka voivat näyttäytyä myöhemmin lapsen elämässä esimerkiksi lukemisen tai kirjoittamisen haasteina.

Hyödyllistä materiaalia lapsen puheen ja kielen kehityksen tueksi

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian painopisteenä on mahdollisimman varhainen arviointi, ohjaus ja tarvittaessa terapia ikätasoisen kehityksen ja motoriikan tukemiseksi yhteistyössä vanhempien ja mahdollisesti muiden lapsen kanssa työskentelevien kanssa. Fysioterapeutin arviointiin pääsee ensisijaisesti terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä.

Yhteystiedot