Lasten kehitykselliset palvelut

Lasten kehitykselliset palvelut on perusterveydenhuollon moniammatillinen yksikkö, jossa palvelemme lapsia perheineen. Tutkimme, seuraamme, kuntoutamme ja hoidamme lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia kehityksellisiä haasteita esimerkiksi motoriikassa, tarkkaavaisuudessa, puheen- ja kielenkehityksen taidoissa, oppimisvalmiuksissa sekä sosiaalisissa- ja vuorovaikutustaidoissa.

Lasten kehityksellisiin palveluihin ohjaudutaan terveydenhuollon palveluiden kautta. Teemme aktiivista yhteistyötä luvallanne varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Lasten kehitykselliset palvelut perusterveydenhuollossa:

- lasten kuntoutus: fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia
- lasten kehityksellisten palveluiden vastaanotto: sairaanhoitaja, psykologi, lääkäri
- lasten kehityksen tuen tiimi
- lasten kuntoutustyöryhmä

Lasten kuntoutus perusterveydenhuollossa

Lasten kuntoutus sisältää alle 16-vuotiaiden fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalvelut. Lasten toiminta-, puhe- ja fysioterapia ovat lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on lapsen toimintakyvyn tukeminen. Omana toimintana toteutetaan arvioita, ohjausta, lyhyitä kuntoutusjaksoja ja seurantaa.

Lasten fysioterapia

Fysioterapiasta voi olla apua esimerkiksi silloin, kun lapsella on haasteita liikkumisessa, kehonhallinnassa tai -hahmottamisessa, lapsella on kipuja tai lihasjännityksiä, ryhtivirheitä tai puolieroja kehon ja raajojen käytössä.

Lasten puheterapia

Puheterapiasta voi olla apua silloin, kun lapsella epäillään esimerkiksi puheen ja kielen kehityksen viivästymää, puheen ymmärtämisessä ja/tai tuottamisessa on haasteita, lapsella on änkytystä, äännevirheitä tai haasteita syömisessä tai vuorovaikutuksessa.

Hyödyllistä materiaalia lapsen puheen ja kielen kehityksen tueksi

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapiasta voi olla apua silloin, kun lapsella epäillään vaikeuksia esimerkiksi kehonhallinnan, aistitiedon käsittelyn, hahmottamisen, tarkkaavaisuuden säätelyn vaikeuksia tai lapsella on haasteita sosiaalisissa tilanteissa tai arkiympäristössä toimimisessa.

Lasten kehityksellisten palveluiden vastaanotto

Lasten kehityksellisten palveluiden vastaanotto on tarkoitettu alle 13 -vuotiaita lapsille perheineen. Vastaanotolla toimii lääkäri, sairaanhoitaja ja psykologi. Lasten kehityksellisten palveluiden vastaanotolla selvitellään/tutkitaan ja tarvittaessa diagnosoidaan kehitykseen, oppimiseen ja psykososiaaliseen terveyteen liittyviä haasteita, tehdään jatkotutkimustarpeen arvioita, hoito- ja kuntoutussuunnitelmia ja laaditaan erilaisiin tukiin vaadittavia lausuntoja. Kehityksellisten palveluiden vastaanotolle ohjaudutaan pääsääntöisesti kehityksen tuen tiimin kautta.

Lasten kehityksen tuen tiimi

Terveydenhoitajan, lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen on luvallanne mahdollista konsultoida lapsenne tutkimuksiin tai hoitoon liittyvissä asioissa kehityksen tuen tiimiä. Tiimin tukea voidaan tarvita esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsen kehityksestä, käyttäytymisestä, tarkkaavuudesta, vuorovaikutuksesta, mielialasta tai oppimisvalmiuksista nousee huoli kotona, neuvolassa, varhaiskasvatuksessa tai koulussa.

Kehityksen tuen tiimi on moniammatillinen työryhmä, joka toimii perusterveydenhuollon lasten kehityksellisissä palveluissa. Työryhmässä toimii lapsen kehityksen asiantuntijoita, kuten lasten kehityksellisten palveluiden lääkärit, sairaanhoitajat, psykologit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, palveluesimiehet sekä ohjaavan tahon terveydenhuollon ammattilainen.

Lasten kuntoutustyöryhmä

Lasten kuntoutustyöryhmä käsittelee perusterveydenhuollosta tulevat lääkinnällisen kuntoutuksen suositukset koskien alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka eivät kuulu Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Kuntoutustyöryhmä linjaa lasten lääkinnällisen kuntoutuksen hyviä ja valtakunnallisiin suosituksiin perustuvia kuntoutuskäytäntöjä alueen erityispiirteet huomioiden.

Yhteystiedot