text.skipToContent text.skipToNavigation

Carea-koulu

Carea-koulu tarjoaa perusopetuslain mukaista, toiminta-alueittain toteutettavaa opetusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Tarvittaessa opetusta tarjotaan myös vahvasti tuettuna ja yksilöllistettynä. Vahvasti tuetussa yksilöllistetyssä opetuksessa voidaan toteuttaa myös oppiainejakoista, vuosiluokkiin sitomatonta opetusta.

Opetuksen järjestäjänä toimii Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote.

Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen sisältöalueet ovat:

 • motoriset taidot
 • tiedolliset taidot
 • kieli- ja kommunikaatio
 • sosiaaliset taidot
 • päivittäisten toimintojen taidot

Carea-koulun opetusmenetelmiä:

 • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät, AAC
 • Aistien stimulaatio, monikanavaisuus
 • Strukturoitu, TEACCH -kuntoutuksen mukainen toiminta
 • Konkretisointi ja havainnollisuus
 • Peto-kuntoutusmenetelmän periaatteet
 • LOVAAS-kuntoutuksen periaatteet
 • Vuorovaikutteinen leikki
 • Tietokoneavusteinen opetus
 • Työssä oppiminen
 • OIVA-vuorovaikutusmalli
 • Aktiivisen tuen malli

Carea-koulun opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.  Carea-koulussa noudatetaan Kouvolan kaupungin perusopetuksen viikkotuntimääriä ja tuntijakoa sekä työ- ja loma-aikoja.

Opetus tapahtuu yksilö-, pienryhmä- ja ryhmäopetuksena. Oppilaiden ryhmiin sijoittamisen pääperiaatteena on pyrkiä mahdollisimman toimivaan ja oppimista edistävään ryhmäjakoon. Opetusryhmässä voi olla enintään 6 oppilasta, jolloin henkilökuntaa erityisluokanopettajan lisäksi on 5 kouluohjaajaa. Jokaista oppilasta kohden on yksi aikuinen.

Oppilaat ovat pidennetyn, 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti.

Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehittymismahdollisuutensa. Opetuksessa korostuu joustavuus, toiminnallisuus sekä aikuisen vahva tuki. Koulun oppimisympäristö ja opetusmenetelmät tukevat oppilaiden kokonaiskuntoutusta.

Arvoinamme ovat elämän ja jokaisen ihmisen ainutkertaisuuden sekä erilaisuuden kunnioittaminen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Oppilaille järjestetään perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun tiloissa kouluohjaajien toimesta. Iltapäivätoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät lähtökohdat. Toiminnat tukevat opetusta, mutta mahdollistavat myös oppilaiden levon ja virkistyksen.

Toimipisteet