Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Carea-koulu

Carea-koulun toiminta siirtyi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä Kouvolan kaupungille 1.8.2020 alkaen.

Carea-koulu tarjoaa perusopetuslain mukaista, toiminta-alueittain toteutettavaa opetusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Tarvittaessa opetusta tarjotaan myös vahvasti tuettuna ja yksilöllistettynä. Vahvasti tuetussa yksilöllistetyssä opetuksessa voidaan toteuttaa myös oppiainejakoista, vuosiluokkiin sitomatonta opetusta.

Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen sisältöalueet ovat:

 • motoriset taidot
 • tiedolliset taidot
 • kieli- ja kommunikaatio
 • sosiaaliset taidot
 • päivittäisten toimintojen taidot

Carea-koulun opetusmenetelmiä:

 • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät, AAC
 • Aistien stimulaatio, monikanavaisuus
 • Strukturoitu, TEACCH -kuntoutuksen mukainen toiminta
 • Konkretisointi ja havainnollisuus
 • Peto-kuntoutusmenetelmän periaatteet
 • LOVAAS-kuntoutuksen periaatteet
 • Vuorovaikutteinen leikki
 • Tietokoneavusteinen opetus
 • Työssä oppiminen
 • OIVA-vuorovaikutusmalli
 • Aktiivisen tuen malli

Carea-koulun opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.  Carea-koulussa noudatetaan Kouvolan kaupungin perusopetuksen viikkotuntimääriä ja tuntijakoa sekä työ- ja loma-aikoja.

Opetus tapahtuu yksilö-, pienryhmä- ja ryhmäopetuksena. Oppilaiden ryhmiin sijoittamisen pääperiaatteena on pyrkiä mahdollisimman toimivaan ja oppimista edistävään ryhmäjakoon. Opetusryhmässä voi olla enintään 6 oppilasta, jolloin henkilökuntaa erityisluokanopettajan lisäksi on 5 kouluohjaajaa. Jokaista oppilasta kohden on yksi aikuinen.

Oppilaat ovat pidennetyn, 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti.

Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehittymismahdollisuutensa. Opetuksessa korostuu joustavuus, toiminnallisuus sekä aikuisen vahva tuki. Koulun oppimisympäristö ja opetusmenetelmät tukevat oppilaiden kokonaiskuntoutusta.

Arvoinamme ovat elämän ja jokaisen ihmisen ainutkertaisuuden sekä erilaisuuden kunnioittaminen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Oppilaille järjestetään perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun tiloissa kouluohjaajien toimesta. Iltapäivätoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät lähtökohdat. Toiminnat tukevat opetusta, mutta mahdollistavat myös oppilaiden levon ja virkistyksen.

Toimipisteet