Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön säännöllisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä omaishoitoa tukevista muista palveluista. Hoitopalkkion määrään vaikuttavat hoidon sitovuus ja vaativuus sekä hoidettavan hoidon turvaamiseksi annettavat sosiaali- ja/tai terveyspalvelut.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarvetta arvioidaan kotikäynnillä.  Arvioinnissa huomioidaan myös perheen normaalit sisäiset vastuut, esim. puolisoiden välinen tavanomainen auttaminen ja vanhempien tavanomainen vastuu lapsesta. Omaishoidon tukeen ei ole oikeutta, mikäli avun tarve on pelkästään ruoanlaitossa, siivouksessa ja asioinnissa kodin ulkopuolella. Hoidon tarve on vähintään sellaista, että hoidettava tarvitsee toistuvasti päivittäisistä henkilökohtaisista perustoiminnoistaan selviytyäkseen hoitoa sekä huolenpitoa ja/tai valvontaa.

Palvelun myöntäminen

Omaishoidon tukea myönnetään pääsääntöisesti pitkäkestoiseen (yli 3 kk) omaishoitoon. Käytännössä hoitaja on yleensä osallistunut hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon jo ennen omaishoitosopimuksen tekemistä. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että kodin terveydelliset ja muut olosuhteet ovat sopivat siellä annettavalle hoidolle sekä omaishoitajan terveydentila ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.

Omaishoidon tuki myönnetään hakemiskuukauden alusta. Omaishoidon tuki myönnetään toistaiseksi, ellei ole erityistä syytä määräaikaisen päätöksen tekemiseen.

Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä, ja saa hoito- ja hoivapalvelua muun kuin omaishoitajan toimesta.

Omaishoidon tuen hakeminen

  • Omaishoidon tuen hakemukset palautetaan omaishoidon yksikköön (postitse tai toimiston ulkoseinässä olevaan postilaatikkoon). 
  • Hakemuksen saapumisen jälkeen palveluohjaaja ottaa teihin yhteyttä ja sopii kanssanne kotikäynnin ajankohdan.

Omaolo-palveluarvio

Voit Omaolo-palveluarvion avulla arvioida oletko oikeutettu omaishoidon tukeen, klikkaa alla olevaa linkkiä

Omaolo - Omaishoidon tuki

Yhteystiedot