text.skipToContent text.skipToNavigation

Geriatrinen yksikkö, muistipoliklinikat ja Kaatumisseula

Muistipoliklinikan tehtävänä on löytää ja tunnistaa muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, aloittaa mahdollinen lääkehoito, tukea potilaita ja omaisia neuvonnan ja ohjauksen avulla. Tehtävänä on myös lisätä tietoa muistisairauksista ammattihenkilöille. Muistipoliklinikan hoidon piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat. Nuorempien henkilöiden muistiselvitykset kuuluvat neurologille.

Muistipoliklinikan toiminta

  • Muistisairauksien taudinmääritys
  • Hoito- ja kuntoutussuunnitelma
  • Lääkehoidon kokonaisarvio
  • Hoidon seuranta vähintään siihen asti, kunnes muistilääkitys on saatu kohdalleen
  • Ohjaus ja neuvonta
  • Omaisten tukeminen
  • Sosiaalisten etuuksien tarpeen arviointi ja lausuntojen laatiminen niitä varten

Kaatumisseula Kotkassa

Kaatumisseulan tavoitteena on ennalta ehkäistä kaatumisia, lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä, kartoittaa olemassa olevia vaaratekijöitä, sekä puuttua niihin tarkoituksenmukaisin keinoin. Terveydenhoitaja ja fysioterapeutti tekevät laajan kaatumisvaaran arvioinnin 65 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Kriteerinä klinikalle tuloon ovat huono liikunta- tai toimintakyky, huono tasapaino, kaatumispelko tai -huolestuneisuus, tuore tai aikaisempi osteoporoottinen murtuma, vanhemmilla ollut lonkkamurtuma tai muu vastaava osteoporoottinen murtuma, osteoporoosi, painoindeksi alle 19 sekä kaatumis- tai murtumariskiä lisäävä perussairaus.

Iäkkäiden kaatumiset ja niistä aiheutuvat vammat ovat merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Iän karttuessa kaatumiset yleistyvät - joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa, ja joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkinlaisen vamman.

Kaatumisvammat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja niiden hoito ja kuntoutus on kallista. Kaatuminen voi aiheuttaa pelkoa, ja kaatumispelko rajoittaa liikkumista, jonka seurauksena toimintakyky ja elämänlaatu voi heikentyä.

Toimipisteet