text.skipToContent text.skipToNavigation

Geriatrinen poliklinikka ja Kaatumisseula

Muistitutkimukset

Poliklinikan tehtävänä on löytää ja tunnistaa muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, aloittaa mahdollinen lääkehoito sekä tukea potilaita ja omaisia neuvonnan ja ohjauksen avulla. Tehtävänä on myös lisätä tietoa muistisairauksista ammattihenkilöstölle. Alle 65 -vuotiaiden henkilöiden muistiselvitykset kuuluvat neurologille. Muistitutkimuksiin ei tarvita erillistä lähetettä.

Muistipotilaan polut Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa löytyvät tämän sivun lopusta.

Geriatriset arviot

Geriatriset arviot tehdään terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä.

Kaatumisseula Etelä-Kymenlaaksossa

Kaatumisseulan tavoitteena on ennalta ehkäistä kaatumisia, lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä, kartoittaa olemassa olevia vaaratekijöitä, sekä puuttua niihin tarkoituksenmukaisin keinoin. Terveydenhoitaja ja fysioterapeutti tekevät laajan kaatumisvaaran arvioinnin 65 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Kriteerinä klinikalle tuloon ovat huono liikunta- tai toimintakyky, huono tasapaino, kaatumispelko tai -huolestuneisuus, tuore tai aikaisempi osteoporoottinen murtuma, vanhemmilla ollut lonkkamurtuma tai muu vastaava osteoporoottinen murtuma, osteoporoosi, painoindeksi alle 19 sekä kaatumis- tai murtumariskiä lisäävä perussairaus.

Iäkkäiden kaatumiset ja niistä aiheutuvat vammat ovat merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Iän karttuessa kaatumiset yleistyvät - joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa, ja joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkinlaisen vamman.

Kaatumisvammat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja niiden hoito ja kuntoutus on kallista. Kaatuminen voi aiheuttaa pelkoa, ja kaatumispelko rajoittaa liikkumista, jonka seurauksena toimintakyky ja elämänlaatu voi heikentyä.

Toimipisteet