Yksityisten sosiaalipalvelutuottajien rekisteröityminen

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan on ilmoitettava aluehallintovirastolle (AVI) tiedot rekisterin pitoa varten.

Valvontaviranomaisten (AVI, Valvira) rekisteriin ei kuitenkaan talleteta tietoja sellaisista palvelujentuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltoasetuksen 607/1983 9 §:ssä tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja.  Näitä palveluja koskeva ilmoitus tehdään kirjallisena siihen kuntaan tai kuntayhtymään, jossa palveluja annetaan.

Asiakkaalle

Jos asiakas on tyytymätön yksityisen palveluntuottajan palveluun, hänen tulee olla yhteydessä ensisijaisesti palveluntuottajaan, mutta myös kuluttaja-asiamies ja potilas- ja/tai sosiaaliasiamies ovat käytettävissä. Asiakkaat voivat antaa palautetta yrityksen palvelusta myös meille. Näissä tapauksissa voimme pyytää yritykseltä kirjallisen selvityksen tapahtuman kulusta ja sen perusteella päätetään jatkotoimista.

Palveluntuottajille

Luvanvarainen sosiaalihuollon palvelu

Luvanvaraisia sosiaalipalveluita ovat jatkuvasti tuotetut ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut. Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toimitaan. Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimiva palvelutuottaja voi hakea lupaa Valviralta. Lupa on tuottajakohtainen ja se kattaa kaikki palveluntuottajan mahdollisesti eri toimintayksiköissä tuottamat ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut. Lomake: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu on palvelua, jonka vastuuhenkilönä on sosiaalihuollon ammatillinen henkilö. Ilmoituksenvarainen toiminta ei ole ympärivuorokautista palvelua. Ilmoituksenvaraisen sosiaalipalveluntuottajan tulee rekisteröityä aluehallintoviraston rekisteriin ennen toiminnan aloittamista.

Sosiaalipalveluntuottajan tulee lähettää ilmoitus vaadittavine liitteineen kirjaamoon joko sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kymenhva.fi  tai postitse Kotkantie 41 D-talo, 48210 Kotka. Sähköpostin otsikoksi tulee laittaa "OHVA + palveluntuottajan nimi". Toimittamme lausunnon sekä ilmoituksen aluehallintovirastoon. Ilmoituksen tekemiseen käytettävät lomakkeet: Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta sekä ilmoitus henkilötietojen käsittelystä löytyvät Aluehallintoviraston sivustolta.

Sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelu
Sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalveluita ovat mm. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, saattaja-, sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Kotipalvelun tukipalveluiksi rinnastetaan myös muita palveluita, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista mm. vammaispalvelun henkilökohtainen apu.

Sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutuottajan tulee ilmoittautua rekisteriin. Hyväksymme tuottajat, ylläpidämme rekisteriä, ohjaamme palveluntuottajia ja valvomme toimintaa.

Rekisteri ilmoituksenvaraisista palveluntuottajista on sähköisessä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmässä (PSOP), josta palveluja tarvitsevat asiakkaat tai heidän omaisensa voivat suoraan hakea palveluntuottajien tietoja. Tiedot löytyvät osoitteesta www.parastapalvelua.fi.

Rekisteriin hyväksytyt palveluntuottajat täyttävät tilaajavastuulain edellyttämät velvollisuudet ja heillä on oikeus myydä palvelua arvonlisäverottomasti, mikäli muut verottomuuden ehdot täyttyvät. Verohallinnon antaman ohjeen mukaan yksityisten palveluntuottajien myymien palvelujen verottomuuden edellytyksenä on, että sosiaalipalvelujen palveluntuottaja on merkitty yksityisten palvelun antajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen toimintakuntaan. Verottomuus koskee ainoastaan niitä palveluja ja siinä laajuudessa, joiden harjoittamisesta yksityinen palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai on tehnyt ilmoituksensa.

Kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalvelua voi tuottaa arvolisäverottomasti, mikäli

  • palveluntuottaja on hyväksytty Valverin tai Kymsoten rekisteriin
  • palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja
  • palvelusopimuksen
  • palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma ja
  • vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.

Ohje hakeutumiseen

Palveluntuottajarekisteriin hakeutuvien palveluntuottajien on täytettävä hakemus PSOP-järjestelmään. Palveluntuottaja on velvoitettu liittymään Luotettava kumppani – tilaajavastuuohjelmaan. Sen kautta tilajaavastuulain vaatimat asiakirjat liitetään helposti PSOP- järjestelmään ja ne pysyvät aina ajan tasalla. Ohjelma löytyy osoitteesta www.tilaajavastuu.fi/luotettava-kumppani.

Palveluntuottajan on liitettävä hakemukseen liitetiedostoja. Osan liitteistä palveluntuottaja laatii itse ja osaan täyttää valmiin lomakkeen.

Rekisterinpito ja seloste käsittelytoimista

Yritys on rekisterinpitäjä ja yrityksen asiakastiedoista koostuu henkilörekisteri. Rekisterinpitäjän on laadittava jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste ja informoitava henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Informoinnissa voi käyttää tietosuojaselostetta, jossa rekisteriselosteeseen on yhdistetty rekisteröidyn oikeuksista kertova osuus.

Rikostaustaote

Mikäli palveluntuottaja tuottaa palveluja lapsiperheille, tulee yrityksen rekisteriin ilmoittautumista varten tilata rikostaustaote ja käydä näyttämässä se. Linkki lomakkeeseen: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/oikeusrekisterikeskus/lomakkeet.html

Yhteystiedot

Palveluntuottajien tekniset ja palveluntuottajaksi hakeutumiseen liittyvät ongelmatilanteet

Sähköposti: psop@kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 483 1811
Yhteyspäällikkö
Puhelinnumero:
040 488 4017