Vainajan läheisille

Kuolemantapauksen sattuessa on surunkin keskellä hoidettava erilaisia käytännön asioita. Tässä tilanteessa seuraavat ohjeet voivat olla teille avuksi.

Vainajan hyvästely

Voitte käydä hyvästelemässä omaisenne sopimuksen mukaan joko osastolla tai myöhemmin vainajan noutamisen yhteydessä sairaalalogistiikan vainajapalvelussa. Hautaustoimiston kanssa sovitaan vainajan siirron ajankohta. Samassa yhteydessä voidaan varata sairaalalta aika mahdolliseen hyvästelyyn. 

Vainajan tavarat ja arvoesineet saatte kuolinpaikasta riippuen joko osastolta tai päivystyspoliklinikalta. Hoitolasku lähetetään kotiosoitteeseen.

Kuolintodistukset

Kuolintietojen ilmoittamislomakkeita ovat kuolintodistuslomake, hautauslupalomake ja lomake kuolemasta väestötietojärjestelmään tehtävää ilmoitusta varten.

Yleensä hoitanut lääkäri antaa kuolintodistuksen ja hautausluvan. Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, mistä tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon ja useimpiin pankkeihin. Virasto- ja pankkiasioita voi hoitaa rekisterinviranomaiselta (seurakunta tai väestörekisteri) saatavalla virkatodistuksella.

Eläkelaitoksille menee tieto vain silloin, jos väestörekisterissä on merkintä eläkelaitoksesta.

Hautauslupa annetaan sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta. Kyseinen lupa esitetään hautaustoimistossa ja kirkkoherranvirastossa.

Hautaustoimenpiteet

Voitte sopia hautausjärjestelyistä seurakunnan tai väestörekisterin edustajan kanssa. Hautaustoimistoon voitte ottaa yhteyden jo ennen kuin olette saaneet hautausluvan. Heiltä saatte neuvoja ja palveluita käytännön asioiden järjestelyissä.

Ruumiinavaus

Jos vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, se on aina maksuton ja tehdään HUSLAB:n Meilahden patologian osastolla Helsingissä.  Lääketieteellistä ruumiinavausta varten tarvitaan lupa lähiomaiselta. Hautauslupa sekä kuolinsyyn selvitys annetaan potilasta hoitaneelta osastolta. Ruumiinavauksen ajankohtaa koskevat tiedustelut arkisin klo 10.30-14.30, p. 050 427 1922. Vainajan voi käydä hyvästelemässä sairaalalogistiikan vainajapalvelussa ennen ruumiinavaukseen lähettämistä. Ajasta tulee sopia etukäteen.  

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen määrää poliisiviranomainen eikä siihen tarvita omaisten suostumusta.  Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään Terveyden - ja hyvinvoinnin laitoksella(THL) Helsingissä. Avausajankohtaan liittyviin tiedusteluihin vastaa THL:n oikeuslääkärin toimisto, p. 029 524 8091.

Oikeuslääketieteellisten avausten kuolinsyytiedusteluihin vastaa paikkakunnan poliisi. Poliisi toimittaa kuolintodistuksesta jäljennöksen sekä lausunnon kuolemansyystä ja -luokasta vainajan omaiselle tai muulle läheiselle henkilölle niiden valmistuttua.

Oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta odottavaa vainajaa voidaan näyttää omaisille vain tapausta tutkivan poliisin kirjallisella luvalla. Avauksen jälkeen vainajan näyttämiselle ei ole estettä.

Sosiaalityöntekijä

Voitte kääntyä sosiaalityöntekijän puoleen vainajan asioiden hoitoa koskevissa kysymyksissä. Sosiaalityöntekijä voi auttaa myös henkilökohtaiseen suruunne liittyvissä asioissa. Häneen saa yhteyden joko osaston välityksellä tai puhelimitse  puhelinvaihteen kautta.

Sairaalapastori

Kuolemaan liittyvissä henkilökohtaisissa asioissa voitte aina kääntyä sairaalapastorin puoleen. Vainajaa noudettaessa voi sairaalapastori pitää saattohartauden omaisten niin haluttaessa. Hartaus on sovittava etukäteen sairaalapastorin kanssa.

Häneen saatte yhteyden joko osaston välityksellä tai puhelimitse puhelinvaihteen kautta.

Taloudellinen tuki omaisille

Hautausavustusta maksetaan pakollisista tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- ja potilasvakuutuksista. Vainajan työnantaja tai ammattiliitto saattaa maksaa hautausavustusta. Asiaa voi kysyä suoraan työnantajalta tai ammattiliitosta. Kunta voi myöntää hautausavustusta varattomalle kuolinpesälle toimeentulotukena. Tarkempaa tietoa saa sosiaalityöntekijöiltämme.

Kelan ja työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeet turvaavat lesken ja lasten toimeentuloa. Nämä kaksi eläkejärjestelmää täydentävät toinen toisiaan. Työeläkejärjestelmän mukainen perhe-eläke perustuu edunjättäjän työ- tai virkasuhteeseen. Perhe-eläkkeitä ovat lesken ja lapsen eläkkeet. Kela ei maksa leskeneläkettä yli 65-vuotiaalle leskelle, työeläkelain mukaisella leskeneläkkeellä ei ole ikärajaa. Lapseneläkettä maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, Kelalta lapseneläkettä maksetaan myös alle 21-vuotiaalle opiskelevalle lapselle. Molempia eläkkeitä voi hakea samalla hakemuksella Kelalta, jossa opastetaan eläkehakemuksen teossa.

Myös tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- ja potilasvahinkovakuutuksesta maksetaan perhe- ja huoltoeläkkeitä.
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan kustantama henkivakuutus. Vakuutettuina ovat pääsääntöisesti kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät ja tietyn ajan myös työsuhteen päättymisen jälkeenkin. Maanviljelijöillä on vastaavanlainen turva sisältyen pakolliseen MYEL - vakuutukseen. Ryhmähenkivakuutusta voi tiedustella vainajan työnantajalta.

Vakuutusyhtiö opastaa korvausten hakemisessa, mikäli vainajalla on oma vakuutus, johon sisältyy kuolemantapauskorvaus.

Vainajan työ- tai virkasuhteen perusteella perhe-eläkettä voivat saada leski ja alaikäiset lapset. Eläkettä haetaan joko Kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston tai työnantajan eläkelaitoksen kautta. Samalla lomakkeella voidaan hakea sekä työ- että kansaneläkelain mukaista perhe-eläkettä.

Jäsenyyksiin liittyvät edut ja avustukset

Mahdollisia jäsenetuuksia varten toimitetaan ao. paikkaan järjestön tms. edellyttämät todistukset esim. jäsenkirja, virka- ja kuolintodistus.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä. Sitä varten tarvitaan sukuselvitys vainajasta syntymästä kuolemaan saakka sekä virkatodistukset kuolinpesän osakkaista.

Perunkirjoitus jätetään verotoimistoon perintöverojen määräämistä varten kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Perunkirjoituksessa on varminta käyttää lakia tuntevia asiantuntijoita

 

Lisätietoja saatte myös  internetistä

Kela - kun omainen kuolee »

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry »

Työeläke.fi - työeläkejärjestelmän yhteinen palvelusivusto »

Suomen evankelis -luterilainen kirkko »

Suomi.fi - palveluhakemisto »

Yhteystiedot

Puhelinvaihde
Puhelinnumero:
05 220 51

Sairaalalogistiikan vainajapalvelu

Ratamokeskus
Puhelinnumero:
044 223 1332

Kymenlaakson keskussairaala
Puhelinnumero:
044 223 1670