Tietopyynnöt

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Julkiseen asiakirjaan kohdistuvaa pyyntöä ei tarvitse perustella ja sen voi tehdä anonyymisti. Jos tietopyyntösi koskee salassa pidettävää asiakirjaa tai asiakirjoja, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, sinun on ilmoitettava myös tietojen käyttötarkoitus ja pystyttävä todentamaan henkilöllisyytesi.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön teke- misestä. Jos tiedon antaminen vaatii tavanomaista suuremman työmäärän, tieto annetaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Tietosuoja-asetus (GDPR) säätää rekisteröidylle lakisääteisiä oikeuksia henkilötietojen käsittelyn suhteen. Rekisterinpitäjän on henkilötietoja käsitellessään toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi ja helpotettava niiden käyttämistä. Rekisteröidyn tietosuojaoikeudet ovat riippuvaisia siitä, millä perusteella rekisterinpitäjä henkilötietojasi käsittelee. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen perusteeseen kerätä henkilötietoja, joten esimerkiksi rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä. Rekisteröidyn oikeudet ovat kuvattu tarkemmin tietosuojasivuilla Asiakkaana sosiaalihuollon palveluissa ja Asiakkaana terveydenhuollon palveluissa. Tietosuoja-asetuksen mukaisen pyyntö tulee luovuttaa asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnöstä. Jos käsittely edellyttää pidempää käsittelyä, tulee siitä erikseen ilmoittaa asiakkaalle.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisteröidyn esittämästä pyynnöstä voidaan kuitenkin periä maksu tai kieltäytyä kokonaan tiedon luovuttamisesta, jos tiedon antaminen on kohtuutonta, perusteetonta tai pyyntö esitetään toistuvasti (tietosuoja-asetus 12 artikla 5 kohta). Tietopyyntösi epääminen annetaan aina pyytäjälle kirjallisena ja perusteltuna.

Voit tehdä pyynnön sähköisesti Suomi.fi viestit -palvelun kautta tai sähköisen eAsiointipalvelun kautta tai toimittamalla kirjallisen pyynnön kirjaamoon, Kotkantie 41, 48210 Kotka.

Yli 12-vuotiaalla alaikäisellä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot ja oikeus kieltää häntä koskevien tietojen antaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalleen, jos hän ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan. Edellytämmekin, että 12- vuotta täyttäneet pyytävät omat tietonsa itse.

Puolesta asiointi

Puolesta asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön puolesta. Siihen oikeuttaa huoltajuus, valtuutus tai edunvalvontapäätös. Puolesta asioinnin ohjeistus löytyy puolesta asioinnin sivulta.

Tietopyyntölomakkeet

Omien asiakirjojen kopiopyynnöt

Potilaalla ja asiakkaalla on oikeus saada kopioita asiakas- ja potilasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.

Lomakkeet:
Potilasasiakirjojen kopiopyyntö
Sosiaalihuollon asiakirjatilauspyyntö

Pääsy omiin tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteritietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voida toteuttaa valtakirjalla. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot kirjallisella tarkastuspyyntölomakkeella.

Lomake:
Pääsy omiin tietoihin

Rekisteritietojen oikaisuvaatimus

Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevien henkilötietojen korjaamista, jos ne ovat hänen mielestään virheellisiä, tarpeettomia tai puutteellisia. Tiedon korjaamisvaatimus toimitetaan kirjallisena ja sen tulee olla yksilöity ja perusteltu

Lomake:
Rekisteritietojen oikaisuvaatimus

Asianosaisen tietopyyntö

Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Esim. lastensuojeluasiassa asianosaisia ovat lapsen huoltaja ja lapsi itse riippumatta iästä ja siitä, käyttääkö lapsi itse puhevaltaansa. 12-18 -vuotiaan lapsen sosiaalihuollon asiakastietoja voivat vanhemmat tai muu huoltaja pyytää julkisuuslain nojalla asianosaisina. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 § 1 momentti).

Lomake
Sosiaalihuollon asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Lokitietopyynnöt

Asiakkaalla on oikeus saada tiedot siitä ketkä ovat hänen tietojaan käsitelleet (lokitiedot). 

Lomakkeet:
Lokirekisteritietojen tarkastuspyyntö  Selvityspyyntö rekisteritietojen käsittelystä (lomaketta käytetään, kun epäillään tarkastuspyynnön perusteella, että tietoja on käsitelty väärin perustein)
Ohje: Lokitietojen tarkastus- ja selvityspyyntö

Vainajan tietojen luovuttaminen

Sinulla on mahdollisuus saada kuolleen henkilön terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja, jos tarvitset tietoja tärkeiden etujesi tai oikeuksiesi selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja varten sinun pitää tehdä kirjallinen hakemus, jossa perustelet tarpeen. Tiedot voidaan antaa sinulle siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä. Käytännössä tällaisia tietoja ovat potilaan oikeustoimikelpoisuuden selvittämiseksi tarvittavat tiedot, tiedot potilaan hoidossa mahdollisesti tapahtuneen hoitovirheen selvittämiseksi tai tiedot mahdollisen perintötekijöihin vaikuttavan geenivirheen selvittämiseksi.

Lomake:
Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi

Salatun viestin lähettäminen

Tietojen turvalliseen lähettämiseen sähköisesti käytetään turvaposti-palvelua. Turvapostin lähettämiseen tarvitset internet-selaimen ja sähköpostitilin. Palvelun käyttö edellyttää sähköpostiosoitteen rekisteröimistä palveluun.

Ohje turvapostin käyttämiseen löytyy liitetiedoistoista: Ohje: Turvaposti (PDF)

Aiheeseen liittyvät palvelut

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut