Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä sosiaalihuollon asiakasmaksuista.

Tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä löytyvät sivun alalaidassa olevista liitteistä.

Kotihoidon palvelut

Säännöllinen kotihoito
Perittävä maksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen, palvelun määrän ja perhekoon mukaan. Kuukausimaksutaulukko on Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivuilla 4-5.

Tilapäinen kotihoito
- Arviointijakson tilapäinen maksu: 12,20 €/käynti, laskutetaan enintään 1xvrk
- Kotihoidon tilapäinen maksu: 12,20 €/käynti, laskutetaan enintään 2xvrk

-Kotisairaanhoito tilapäinen maksu: 12,20€/käynti (terveydenhuollon maksu, kerryttää maksukattoa)

Kotihoidon tukipalvelut
Tukipalveluiden maksutaulukko on Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivuilla 7-8.

Ikääntyneiden palveluasuminen

Palvelutarpeen mukainen hoito ja hoiva
Perittävä maksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen, palvelun määrän ja perhekoon mukaan. Kuukausimaksutaulukko on Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivuilla 4-5.

Palveluasumisen ateriapalvelu ja tukipalvelut
Hoidon ja hoivan lisäksi asiakas maksaa valitsemansa ateriapaketin sekä tukipalvelupaketin, joka sisältää pyykkipalvelun, siivouksen/kk ja turvapalvelun. Ateriamaksut ja tukipalvelupaketti maksu on Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivuilla 9-10. Mahdollisesti muista tarvitsemistaan tukipalveluista asiakas maksaa Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivuilla 7-8 olevan hinnaston mukaisesti. 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen

Palvelutarpeen mukainen hoito ja hoiva
Perittävä maksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen, palvelun määrän ja perhekoon mukaan. Kuukausimaksutaulukko on Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivuilla 4-5.

Palveluasumisen ateriapalvelu
Hoidon ja hoivan lisäksi asiakas maksaa ateriamaksut valitsemansa ateriapaketin tai käytön mukaisesti. Ateriamaksut ovat Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivuilla 8-9. 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien lyhytaikainen palveluasuminen
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen lyhytaikaishoidon maksuna peritään 11,60 €/pvä. Lisäksi toteutuneista aterioista peritään enintään 15,00 €/pvä.

Lääkkeet ja henkilökohtaiset tarvikkeet ovat asiakkaan itse kustannettavia. Asiakas vastaa itse tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä kuljetuksista.

Ikääntyneiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen

Palvelutarpeen mukainen hoito ja hoiva
Perittävä maksu määräytyy asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen perusteella. Ateriamaksu sisältyy hoito ja hoiva maksuun. Ikääntyneiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostetun palveluasumisen maksut ovat Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivuilla 11 -15. 

Ikääntyneiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostettu lyhytaikainen palveluasuminen
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon maksuna peritään 31,00 €/pvä, sisältäen ateriat, asumisen ja hoivan.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon maksuna peritään 11,60 €/pvä. Lisäksi toteutuneista aterioista peritään enintään 15,00 €/pvä.

Lääkkeet ja henkilökohtaiset tarvikkeet ovat asiakkaan kustannettavia. Asiakas vastaa itse tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä kuljetuksista.

Kehitysvammalain mukainen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erilaiset palvelut ja tukitoimet, joita kehitysvammainen henkilö tarvitsee asumisen järjestämisen turvaamiseksi, tulevat kunnan tai kuntayhtymän maksettavaksi eikä vammaiselta henkilöltä voida periä niistä hoito- ja palvelumaksuja. Erityishuollon asumispalveluissa asukkaalta voidaan periä ylläpitomaksu asumisesta sekä ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvista kuluista.

Kehitysvammalain mukaisen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen maksut ovat Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivuilla 15-17.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen 

Vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n ja – asetuksen (759/1987) 10 § ja 11 §:n nojalla myönnetystä palveluasumisesta ei peritä asiakasmaksua. Asiakkaalta voidaan periä ylläpitomaksu asumisesta sekä ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kuluista.

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen maksut ovat Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivulla 17-19.

Laitospalvelu

Pitkäaikaisessa laitospalvelussa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan nettotulojen ja hyväksyttävien vähennysten perusteella. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista, joista on tehty palvelua koskevat vähennykset.

Lyhytaikainen laitospalvelu
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 49,80 €/pvä, maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €/pvä.

Osavuorokautisesta hoidosta peritään 22,80 €/pvä.

Erityishuollossa lyhytaikaisen kuntouttavan laitoshoidon maksu on 17,10 € hoitopäivältä. Maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikainen kuntouttava hoito on maksutonta.

Laitospalvelun maksut ovat Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut dokumentin sivuilla 19-22.

Perhehoito

Pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan nettotulojen ja hyväksyttävien vähennysten perusteella. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista, joista on tehty palvelua koskevat vähennykset.

Lyhytaikainen perhehoito
Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään 39,50 €/pvä ja osavuorokautisesta perhehoidosta 19,80 €/pvä.

Perhehoidon maksut dokumentin Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut sivuilla 22-25.

Omaishoito

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta sijaishoidon maksu: 11,60 € / vrk

Asiakasmaksuista päätökset

Sosiaalipalveluista ja niiden maksuista saat kirjallisen päätöksen. Mikäli sinulla on kysyttävää asiakasmaksupäätöksestä, ole yhteydessä päätöksen tehneeseen viranhaltijaan tai ikääntyneiden asiakasohjaukseen. 

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Mikäli sinulla on taloudellisia vaikeuksia asiakasmaksun maksamisessa, tulee sinun olla yhteydessä asiakasmaksupäätöksen tehneeseen viranomaiseen tai ikääntyneiden asiakasohjaukseen.

Sosiaalihuollon asiakasmaksuja ja terveydenhuollon pitkäaikaishoidon asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää ne kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Näin voidaan tehdä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumiseen.

Lue lisää perusteista asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisessä: Perusteet asiakasmaksujen alentamisessa ja perimättä jättämisessä 1.1.2022 alkaen (PDF)

Oikaisuvaatimus asiakasmaksuun

Mikäli olet tyytymätön palvelusta perittävän asiakasmaksun päätökseen, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen muutoksenhakuajan kuluessa. Ohje on päätöksessä. Oikaisuvaatimus toimitetaan kuntayhtymän kirjaamoon:

Kymenlaakson hyvintointialue, kirjaamo, Kotkantie 41, 48210 Kotka.
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kymenhva.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai 05 22051
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• asiakasmaksu, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Liitteissä olevat Kymsoten asiakasmaksut ovat pääosin ennallaan myös Kymenlaakson hyvinvointialueella vuonna 2023. Uudet liitteet tulossa alkuvuonna 2023.