Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies

Sosiaali- ja potilasasiamiehet ovat puolueettomia henkilöitä, jotka toimivat asiakkaan tai potilaan edun turvaajina. Kymenlaaksossa potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelusta vastaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socom.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, vaan hänen tehtävänsä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus

 • laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää
 • saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista hänen asiassaan
 • saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
 • saada tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja
 • tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos

 • asiakas on epätietoinen, onko hän saanut sellaisia sosiaalihuollon palveluja, jotka hänelle kuuluvat
 • omainen miettii, saako läheinen tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia
 • sosiaalihuollon työntekijä tai hänen esimiehensä on asiakkaan mielestä toiminut epäasiallisesti
 • asiakas ei ymmärrä tehtyjä päätöksiä, sopimuksia tai laskelmia
 • asiakas käyttää sosiaalipalveluja ja pohtii omaa asemaa
 • asiakas haluaa saada puolueetonta tietoa eri lakien soveltamisesta ja asuinkuntien käytännöistä sosiaalihuollossa
 • asiakas haluaa tietää oikeuksistaan asiakkaana

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaita potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies neuvoo, miten asiaa kannattaa selvittää hoitopaikassa. Hän neuvoo ja avustaa tarvittaessa myös muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei kuitenkaan ota kantaa potilaan hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Yhteystiedot