Asiakirja- ja tietopalvelumaksut

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä maksutta jäljennös käsitellyistä rekisteröidyn henkilötiedoista. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Maksuttomia ovat lähtökohtaisesti myös julkisuuslain nojalla pyydetyt itseään koskevat tiedot sekä asianosaisena pyydetyt tiedot sekä asiakastietolain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021, 26 §) nojalla pyydetyt lokitiedot.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Näin ollen pyydettäessä samaa ajanjaksoa koskevia, jo aiemmin luovutettuja tietoja, peritään luovuttamisesta maksu liitteenä olevan hinnaston mukaisesti.

Tiedon saanti asiakirjoista on muutoin maksutonta mm., kun

- asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
- asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi ja jäljennettäväksi
- sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
- asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin

Muista asiakirjoista peritään maksu liitteenä olevan hinnaston mukaisesti.