Asiakasmaksujen maksaminen ja maksukatto

Asiakasmaksut maksetaan laskulla pankkiin. Erillisiä palvelu- tai maksupisteitä, joissa otettaisiin maksuja vastaan, ei ole.

Käytä maksaessasi laskussa olevaa viitenumeroa.

Suoramaksusopimukset ja e-laskusopimukset tehdään omassa pankissa. Jos olet tehnyt e-laskusopimuksen, lasku tulee sähköisesti verkkopankkiin hyväksyttäväksi. E-laskusopimuksen voi tehdä myös verkkopankissa. Pankki välittää tiedon edelleen Kymenlaakson hyvinvointialueelle.

Erääntyneet maksut

Maksamattomat laskut siirretään perintätoimiston (Sarastia Kuntaperintä Oy) perittäväksi. Erääntyneestä laskusta peritään huomautusmaksu ja korkolain mukainen viivästyskorko. Asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota ja päätöstä.

Kuntaperinnän kautta tulleet huomautuslaskut tulee maksaa laskulla olevalla viitenumerolla Kuntaperinnän pankkitilille viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen.

Maksuvaikeudet

Mikäli sinulla on tarve neuvotella maksuajasta, ota yhteyttä laskussa näkyvään puhelinnumeroon (laskuun liittyvät tiedustelut).

Maksukatto

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 692 euroa. Seurantajakso on kalenterivuosi.

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 692 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 euron hoitopäivämaksu.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajan valinnan mukaan toisen huoltajan maksukertymää laskettaessa.

Terveyspalvelun käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Omissa palveluyksiköissämme syntyneet asiakasmaksut otetaan automaattisesti huomioon ja niiden kertymä näkyy laskulla, mutta muualle suoritetuista asiakasmaksuista pitää ilmoittaa viimeksi hoitoa antaneeseen kuntayhtymän yksikköön tai laskutuskeskukseen. 

Alkuperäiset kuitit muualla annetusta hoidosta tulee esittää, jos niitä tarvitaan maksukattotodistuksen saamiseksi.

Maksukattoon lasketaan:

 • Terveyskeskusmaksut
  Yksilökohtaisen fysioterapian, ravitsemusterapian, jalkojenhoidon, puhe- ja toimintaterapian maksut
 • Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut lukuun ottamatta hammasteknisiä kuluja
 • Kuntoutuksen suoravastaanoton ja kotikuntoutuksen maksut
 • Tilapäisen kotisairaanhoidon maksut
 • Tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
 • Poliklinikkamaksut
 • Päiväkirurgisen hoidon maksut
 • Sarjahoitomaksut
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • Kuntoutushoidon maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut:

 • Kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja kotihoito
 • Sairaankuljetus
 • Pitkäaikainen laitoshoito
 • Lääkärintodistusmaksut
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • Yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksu
 • Lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut

Maksukaton täyttyessä asiakas voi saada todistuksen maksukaton täytymisestä.  Todistuksen antaa se terveydenhuollon yksikkö, jossa maksukatto on täyttynyt.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon asiakasmaksuja ja terveydenhuollon pitkäaikaishoidon asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää ne kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Näin voidaan tehdä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumiseen. 

Kaikissa maksuissa lisätietoja saat tarvittaessa laskussa näkyvästä puhelinnumerosta (laskuun liittyvät tiedustelut). Jos asiakasmaksusta on tehty päätös, voit ottaa yhteyttä suoraan päätöksentekijään.

Perusteista maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä voit lukea lisää täällä: Perusteet asiakasmaksujen alentamisessa ja perimättä jättämisessä 1.1.2022 alkaen (PDF)

Taloudellista tilanneselvitystä varten on erillinen lomake, jossa kerrotaan myös tarvittavat liitteet. Lomake löytyy tämän sivun alaosasta.

Oikaisuvaatimus asiakasmaksuun

Mikäli olet tyytymätön palvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Jos maksusta on päätös, oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen. Jos laskusta ei ole päätöstä (mm. terveydenhuollon maksut), oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait laskun. Sinun katsotaan saaneen päätöksen/laskun seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • asiakasmaksu, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja laskun numero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon:

Postiosoite: Kymenlaakson hyvinvointialue, Kotkantie 41 D 9, 48210 Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kymenhva.fi

Sähköiset lomakkeet

Tilinumeron ilmoittaminen suorituksen palautusta varten
Pyydä laskukopio
Maksukattoasiat
Kysy tai tai ilmoita laskuun liittyen

Yhteystiedot

Laskutuskeskus

Laskuihin liittyvät asiat:
Puhelinnumero: 020 639 9440 
Sähköpostiosoite: kymsote.laskutus@sarastia.fi
Aukioloaika: klo 9-15