text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon, hän voi jättää palautetta omaan hoitoyksikköönsä. Ensisijaisesti ongelmat kannattaa pyrkiä ratkaisemaan keskustelemalla omassa hoitoyksikössä tai laitoksen johdon kanssa.

Potilaalla tai hänen läheisellään on myös mahdollisuus tehdä valitus saamastaan hoidosta. Muistutuksen voi tehdä hoitopaikan johtajalle ja kantelun voi tehdä aluehallintovirastoon tai Valviraan. Korvausta voi hakea Potilasvakuutuskeskuksesta.

Muistutus

Potilas tai hänen omaisensa voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan johtajalle. Muistutus on laissa säädetty menettelytapa. Se voi olla vapaamuotoinen tai laadittu lomakkeelle. Potilasasiamies on velvollinen neuvomaan sen tekemisessä. Johtajan on aina selvitettävä muistutuksessa kerrottu asia alaistensa kanssa. Hänen on myös aina vastattava muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, noin kuukauden sisällä.

Kantelu aluehallintovirastoon tai Valviraan

Jos potilas tai hänen omaisensa on tyytymätön terveydenhuollossa saatuun hoitoon tai kohteluun, hänellä on oikeus kannella siitä. Kantelut saadusta hoidosta tai kohtelusta tehdään joko Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon Valviraan tai siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella potilas on ollut hoidettavana. Tarvittaessa viranomaiset siirtävät kantelut sovitun työnjaon mukaisesti asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Korvauksen hakeminen Potilasvakuutuskeskukselta

Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee potilasvahinkolain perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilasvakuutuksesta vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko. Potilasvakuutuskeskus on vakuutuslaitos ja käsittelee ainoastaan vakuutusasioita.


Aiheeseen liittyvät palvelut

Potilaan asema ja oikeudet aluehallintoviraston verkkosivuilla (http://www.avi.fi/web/avi/potilaan-asema-ja-oikeudet#.WNUWa2-LTRZ)

Tyytymättömyys hoitoon Valviran verkkosivuilla (https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/tyytymattomyys_hoitoon)

Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivut (http://www.pvk.fi/)