Asiakasmaksujen maksaminen ja maksukatto

Kaikki Kymsoten asiakasmaksut maksetaan laskulla pankkiin. Erillisiä palvelu- tai maksupisteitä, joissa otettaisiin maksuja vastaan, ei kuntayhtymälle ole.

Kymsoten (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) pankkitilinumero on FI09 8000 1501 5121 99.

Käytä maksaessasi laskussa olevaa viitenumeroa.

Suoramaksusopimukset ja e-laskusopimukset tehdään omassa pankissa. Jos olet tehnyt e-laskusopimuksen, lasku tulee sähköisesti verkkopankkiin hyväksyttäväksi. E-laskusopimuksen voi tehdä myös verkkopankissa. Pankki välittää tiedon edelleen Kymsotelle.

Erääntyneet maksut

Maksamattomat laskut siirretään perintätoimiston (Sarastia Kuntaperintä Oy) perittäväksi. Erääntyneestä laskusta peritään huomautusmaksu ja korkolain mukainen viivästyskorko. Asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota ja päätöstä.

Kuntaperinnän kautta tulleet huomautuslaskut tulee maksaa laskulla olevalla viitenumerolla Kuntaperinnän pankkitilille viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen.

Maksuvaikeudet

Mikäli sinulla on tarve neuvotella maksuajasta, ota yhteyttä laskussa näkyvään puhelinnumeroon (laskuun liittyvät tiedustelut).

Maksukatto

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto vuonna 2020 on 683 euroa. Seurantajakso on kalenterivuosi.

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia.

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,50 euron hoitopäivämaksu.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajan valinnan mukaan toisen huoltajan maksukertymää laskettaessa.

Terveyspalvelun käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Kymsoten omissa palveluyksiköissä syntyneet asiakasmaksut otetaan automaattisesti huomioon maksukertymää laskettaessa, mutta muualle suoritetuista asiakasmaksuista tulee ilmoittaa viimeksi hoitoa antaneeseen kuntayhtymän yksikköön tai laskutuskeskukseen. 

Alkuperäiset kuitit muualla annetusta hoidosta on hyvä säilyttää, mikäli syntyy tarve esittää niitä vapaakortin saamiseksi.

Maksukattoon lasketaan:

- Terveyskeskusmaksut
- Yksilökohtaisen fysioterapian maksut
- Kuntoutuksen suoravastaanoton ja kotikuntoutuksen maksut
- Poliklinikkamaksut
- Päiväkirurgisen hoidon maksut
- Sarjahoitomaksut
- Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
- Kuntoutushoidon maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut:

- Kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito
- Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
- Sairaankuljetus
- Pitkäaikainen laitoshoito
- Lääkärintodistusmaksut
- Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
- Yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä lboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksu
- Lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut
- Toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksu

Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun saakka.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon asiakasmaksuja ja terveydenhuollon pitkäaikaishoidon asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää ne kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Näin voidaan tehdä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumiseen. 

Sosiaalihuollon palveluissa ota mahdollisimman pian yhteyttä maksupäätöksessä olevaan puhelinnumeroon (päätöksentekijä). Kaikissa maksuissa lisätietoja saat tarvittaessa laskussa näkyvästä puhelinnumerosta (laskuun liittyvät tiedustelut).

Oikaisuvaatimus asiakasmaksuun

Mikäli olet tyytymätön Kymsoten palvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait laskun. Sinun katsotaan saaneen laskun seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • asiakasmaksu, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja laskun asiaviite. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kuntayhtymän kirjaamoon:

Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, 48210 Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kymsote.fi

Sähköiset lomakkeet

Tilinumeron ilmoittaminen suorituksen palautusta varten
Pyydä laskukopio
Maksukattoasiat
Kysy tai tai ilmoita laskuun liittyen

Yhteystiedot

Kymsoten laskutuskeskus

Laskuihin liittyvät asiat:
Puhelinnumero: 020 639 9440 
Sähköpostiosoite: kymsote.laskutus@sarastia.fi
Aukioloaika: klo 9-15