Asiakas- ja potilastiedot, tietopyynnöt ja tietojen käsittelyt

Asiakkaan ja potilaan hyvän hoidon ja palvelun toteutuminen edellyttää, että henkilökunnalla on hoidon ja palvelun yhteydessä käytettävissä kaikki tarpeelliset tiedot asiakkaan ja potilaan terveydentilasta ja hänelle tehdyistä tutkimuksista sekä palveluista. Asiakas- ja potilastiedot Kymsotessa kirjataan asiakastietojärjestelmä Sosiaali Lifecareen sekä potilastietojärjestelmä Terveys Lifecareen. Näitä käsittelykokonaisuuksia käsitellään tietosuojalainsäädännön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön perusteella. Ne ovat erilliset rekisterit ja niiden käsittelystä vastaavat eri rekisterinpitäjät, jotka Kymsoten hallitus on nimennyt.

Asiakas- ja potilastietojen käyttö edellyttää aina asiakkaan/potilaan ja hänen tietojaan käsittelevän henkilön välistä asiakas- tai hoitosuhdetta tai muuta asiallista perustetta. Tietoja saa käyttää vain hoidon/palvelun edellyttämässä laajuudessa. Potilas- ja asiakastietojen käyttöä seurataan ja valvotaan lakisääteisesti lokitietojen avulla. Kaikkia asiakas- ja potilastietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti ja tiedonsiirto sosiaali- ja terveydenhuollon ja Kanta-arkiston välillä tapahtuu salattuna.

Asiakkaan suostumuksella potilastiedot ovat käytettävissä myös valtakunnallisesti. Suostumuksen tai kiellon omien potilastietojen käyttämisestä voi tehdä Omakanta-sivustolla tai asiakasta hoitavassa terveydenhuollon yksikössä. Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi ja ne voi perua milloin tahansa.

Asiakasinfo – potilastietojen käsittelyn kiellot ja suostumukset

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) on siirretty Kymenlaakson kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedot 1.1.2019 alkaen. Kymsoten toimintayksikköön tai palvelutapahtumaan tehty potilastietojen käsittelyä koskeva kielto ei päde enää. Aikaisemmin tehdyt potilastietoja koskevat kiellot Kymsoten potilasrekisterin ulkopuolelle ovat edelleen voimassa. Kymsotessa syntyviin potilastietoihin tulee kohdentaa uudet kiellot, jos potilastietojen käsittely halutaan kieltää Kymsoten potilasrekisterin ulkopuolella.

Potilastietopyynnöt

Potilastietoja koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisena, joko vapaamuotoisella kirjeellä tai kyseistä tarkoitusta varten laadituilla lomakkeilla. Asiakkaalla on kerran vuodessa oikeus saada potilasrekisterissä olevat tiedot maksutta.

Yli 12-vuotiaalla alaikäisellä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot ja oikeus kieltää häntä koskevien tietojen antaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalleen, jos hän ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan.

Sosiaalihuollon asiakastietoja koskevat pyynnöt

Asiakkaalla on oikeus saada kopiot omista asiakasasiakirjoistaan. Kun tarvitset asiakaskertomustietoja esim. henkilökohtaista käyttöä tai viranomaisia varten, täytä ja allekirjoita asiakastietojen kopiopyyntö -lomake tai kirjoita yksilöity kopiopyyntö vapaamuotoisesti ja toimita pyyntö Kymsoten kirjaamoon.

Yli 12-vuotiaalla alaikäisellä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot ja oikeus kieltää häntä koskevien tietojen antaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalleen, jos hän ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan.

Asianosaisen tietopyyntö

Mm. lastensuojeluasiassa asianosaisia ovat lapsen huoltaja ja lapsi itse riippumatta iästä ja siitä, käyttääkö lapsi itse puhevaltaansa. 12-18 -vuotiaan lapsen sosiaalihuollon asiakastietoja voivat vanhemmat tai muu huoltaja pyytää julkisuuslain nojalla asianosaisina. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 § 1 momentti). Julkisuuslain 13 §:n mukaan pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

Kun tietoja pyydetään asianosaisjulkisuutta koskevan säännöksen perusteella, on kirjallinen pyyntö perusteltava. Pyynnöstä on myös käytävä ilmi, mihin pyytäjän asianosaisasema perustuu.

Hakijalle, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Lomake: Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

Jokaisesta henkilöstä, jota koskevia tietoja pyydetään, täytetään oma lomake.

Lähetä pyynnöt täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kirjaamo/Kymsote
Kotkantie 41 D 9
48210 Kotka

Aiheeseen liittyvät palvelut

Omakanta

Muualla sivustolla

Puolesta asiointi