text.skipToContent text.skipToNavigation

Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminta, sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja työhönvalmennus ovat sosiaalipalveluja.

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään säännöllisesti ja se edistää sosiaalihuollon asiakkaan toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita.

Vammaisten henkilöiden päivätoiminnan tavoitteina voivat olla esimerkiksi hyvinvointiin, itseilmaisuun, luovuuteen ja arjen hallintaan liittyvät asiat.

Liikkuva päivätoiminta

Kouvolassa toiminut liikkuva päivätoiminta on lakannut 1.10.2019.

Työtoiminta

Työtoiminnassa järjestetään vammaiselle henkilölle mahdollisuus osallistua työelämään. Työtoiminnan tavoitteina voivat olla mielekäs ja omien toiveiden ja tavoitteiden mukainen tekeminen. Työtoiminnasta maksetaan korvaus sosiaalihuollon asiakkaalle.

Työllistymistä tukeva toiminta

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa asiakasta tuetaan työsopimussuhteisen työpaikan saamisessa. Työllistymistä tukevissa palveluissa tuki voi kohdistua esimerkiksi valintojen ja suunnitelmien tekemiseen asiakkaan omassa elämässä. Palvelussa voidaan tavoitella myös itsenäisyyden lisäämistä sekä opintoihin tai työelämään pääsemistä.

Työhönvalmennus

Vammaisten henkilöiden työhönvalmennuksessa autetaan asiakasta etsimään työpaikka ja sopeutumaan työelämään tukemalla sekä asiakasta työntekijänä että työyhteisöä.

Palvelut suunnitellaan asiakaskohtaisesti

Kymsotessa päivätoiminta, työtoiminta sekä työllistymistä tukevat palvelut suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti. Palvelua järjestetään alueen eri toimintayksiköissä sekä avoimilla työmarkkinoilla. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan ohjaussuunnitelma, jossa määritellään toiminnan tavoitteet ja sisältö. Asiakas osallistuu ohjaussuunnitelman laadintaan mahdollisuuksiensa mukaan. Toiminta tapahtuu pääosin ryhmämuotoisesti, mutta myös yksilöllinen tuki on tarvittaessa mahdollista. Toiminnalla tuetaan myös kotona asuvien asiakkaiden läheisten jaksamista ja mahdollistetaan töissä käymistä.

Henkilön toiminta- ja työkykyä arvioidaan yhteistyössä asiakkaan itsensä, hänen läheistensä, asumisyksiköiden ja muun lähiverkoston kanssa. Palvelussa huomioidaan itsemääräämisoikeus ja asiakkaan oma tahto. Toiminnan sisältö suunnitellaan asiakaskohtaisesti ottaen huomioon toiminnalle asetetut tavoitteet, asiakkaan tuen tarve ja voimavarat, mielenkiinnon kohteet sekä taidot. Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Yhteystiedot