Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminta, sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja työhönvalmennus ovat sosiaalipalveluja.

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään säännöllisesti ja se edistää sosiaalihuollon asiakkaan toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita.

Vammaisten henkilöiden päivätoiminnan tavoitteina voivat olla esimerkiksi hyvinvointiin, itseilmaisuun, luovuuteen ja arjen hallintaan liittyvät asiat.

Toiminta tapahtuu pääosin ryhmämuotoisesti, mutta myös yksilöllinen tuki on tarvittaessa mahdollista. Toiminnalla tuetaan myös kotona asuvien asiakkaiden läheisten jaksamista ja mahdollistetaan töissä käymistä.

Työtoiminta

Työtoimintaa järjestetään ryhmämuotoisesti erilaisissa toimintayksiköissä ohjatusti. Työtoiminnan tavoitteina voivat olla mielekäs, omien toiveiden ja tavoitteiden mukainen tekeminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen. Työtoiminnasta maksetaan korvaus sosiaalihuollon asiakkaalle.

Työhönvalmennus

Vammaisten henkilöiden työhönvalmennuksessa työvalmentaja kartoittaa ja etsii asiakkaiden toiveiden ja valmiuksien mukaisen työtoimintapaikan. Työvalmentaja tukee, ohjaa ja valmentaa avotyön asiakkaita ja työtoimintapaikkoja tarpeen mukaan. Työtoimintapaikka voi olla esimerkiksi yritys, yhdistys, kunta tai kuntayhtymä.

Työllistymistä tukeva toiminta

Tuetulla työllistymisellä tarkoitetaan osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä palkkasuhteeseen tavallisille työpaikoille työvalmentajan tuella.

Palvelut suunnitellaan asiakaskohtaisesti

Asiakkuuden perusteena on sosiaalihuollon asiakkuus sekä palvelutarpeen arviointi, jossa todetaan asiakkaan hyötyvän palvelusta. Palvelu myönnetään työ- ja päivätoiminnassa kehitysvammalain (519/1977) 2§, sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d§ ja 27 e§ tai vammaispalvelulain (380/1987) 8 b§ perusteella.

Päivätoiminta, työtoiminta sekä työllistymistä tukevat palvelut suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti. Palvelua järjestetään alueen eri toimintayksiköissä sekä avoimilla työmarkkinoilla. Palvelussa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus ja oma tahto. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan toteuttamissuunnitelma, jossa määritellään toiminnan tavoitteet ja sisältö. Asiakas osallistuu oman toteuttamissuunnitelman laadintaan. Toiminta suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden asiakkaan voimavarat, tuen tarve, taidot sekä mielenkiinnon kohteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti asiakkaan sekä tarvittaessa muun lähiverkoston kanssa.

Yhteystiedot