Kymsoten hallituksen päätökset 14.10.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 14.10.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Hartikainen ja Tiina Mikkonen.

3. Kymenlaakson alueellinen Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021- 2025

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laatupolitiikka

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laatupolitiikan.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hanke - Valtionavustuksen täydennyshaku 2021

Toimitusjohtajan esitys:

1. Kymsoten hallitus päättää hakea sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan täydentävään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -rahoitushakuun.

2. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan hankehakemuksen sekä lopulliset liitedokumentit sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut - Valtionavustushaku

Toimitusjohtajan esitys:

1. Kymsoten hallitus päättää hakea sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palveluiden -rahoitushakuun.

2. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan hankehakemuksen sekä lopulliset liitedokumentit sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Palkkojen yhtenäistäminen Kymsotessa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän palkkojen yhtenäistämisen tilanteen ja hyväksyy palkkojen yhtenäistämissuunnitelman.

Päätös: Hallitus päätti siirtää asian uudelleen valmisteluun.

8. Ikääntyneiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjojen hyväksyminen ja palvelusetelien kattohintojen määrittäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelien sääntökirjat sekä päättää 1.1.2022 alkaen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin kattohinnaksi 115 €/vrk ja palveluasumisen palvelusetelien kattohinnat kuusiportaisen luokituksen mukaan seuraavasti:

tuntia/kk         kattohinta €/vrk

22-31,99         39,70
32-41,99         54,60
42-51,99         64,80
52-61,99         74,40
62-71,99         82,80
yli 72              94,20

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelihinnan lisäksi Kymsote maksaa ateriapäivän hinnan, jonka hallitus vahvistaa myöhemmin asiakasmaksujen tarkistusten yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ilmoittivat Riku Pirinen ja Aila Eerola. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

9. Lastensuojelun perhehoidon toimintaohjeen hyväksyminen sekä palkkiot ja korvaukset 2021 ohjeen hyväksyminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä

– lastensuojelun perhehoidon toimintaohjeen esityksen mukaisesti.

– lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset -ohjeistuksen esityksen mukaisesti (palkkioiden ja korvausten euromäärät hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.5.2021).

Päätös: Hyväksyttiin.

Esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ilmoittivat Riku Pirinen ja Aila Eerola. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10. Ikääntyneiden asumispalvelujen hankinta - dynaamisen järjestelyn avaaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää avata ikääntyvien asumispalveluiden dynaamisenmenettelyn.

Hallitus päättää hinnoittelun vaihteluväleistä 1.1.2022 alkaen seuraavasti:

Palveluasuminen €/vrk

·         Palveluluokka 1        36,12 € - 39,70 €

·         Palveluluokka 2        47,84 € - 54,60 €

·         Palveluluokka 3        57,09 € - 64,80 €

·         Palveluluokka 4        65,42 € - 74,40 €

·         Palveluluokka 5        72,84 € - 82,80 €

·         Palveluluokka 6        82,86 € - 94,20 €

Tehostetun palveluasuminen hinnoittelu (vaihteluväli 108,60 € - 125,13 €) jää ennalleen. Vuorokausihinnan lisäksi Kymsote maksaa palveluntuottajille ateriapäivän hinnan, jonka hallitus vahvistaa myöhemmin asiakasmaksujen tarkistusten yhteydessä

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ilmoittivat Riku Pirinen ja Aila Eerola. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

11. Kehitysvammaisten asumispalveluiden hankinta - avoimen järjestelyn avaaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää avata kehitysvammaisten asumispalveluiden avoimen järjestelyn.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta - avoimen järjestelyn avaaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää avata mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden avoimen järjestelyn.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Toimistokalusteiden hankinta Ratamokeskukseen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle, Kymsotelle, hankitaan toimistokalusteet Ratamokeskukseen kokonaishankintahintaan 670 000,00 €.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 332/2021

Toimitusjohtajan esitys:

Esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa talousjohtajan päätöstä.

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Lausunto- ja selvityspyyntö/Itä-Suomen hallinto-oikeus

Toimitusjohtajan esitys:

Lausuntona Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kymsote toteaa seuraavaa.

Kymsoten näkemyksen mukaan OmaPosti-palvelu on Posti Oyj:n asiakkailleen tarjoama palvelu, jossa Postin asiakkaat voivat itse ja omatoimisesti päättää kirjeiden sähköisestä vastaanotosta ja postin edelleen ohjaamisesta. Kymsote ei voi vaikuttaa asiakkaiden Postilta tilaamiin palveluihin, kuten postin siirtoon, keskeytykseen tai vastaanottoon sähköissä muodossa OmaPostissa, vaan asiakkaat vastaavat näistä palveluista itse. Kymsote on lähettänyt asiakkaalle tiedon asiakkaan hoitosuunnitelman mukaisesta vastaanottoajasta asiakkaan VRK:n mukaiseen osoitteeseen. Tieto varatusta vastaanottoajasta on lähetetty 18 päivää ennen vastaanottoaikaa. Lisäksi asiakasta on pyritty tavoittamaan puhelimitse vastaanottopäivänä.

Kymsoten terveydenhuollosta perimät asiakasmaksut perustuvat Kymsoten hallituksen asiakasmaksulain ja asiakasmaksuasetuksen puitteissa tekemiin asiakasmaksupäätöksiin. Kymsoten hallitus on 18.12.2019 päättänyt, että käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista peritään 50,80 euroa. Tämä maksu on asiakasmaksuasetuksen mukainen.

Kymsote ei saa periä maksua, jos asiakkaalla on peruuttamatta jättämiseen hyväksyttävä syy. Kymsoten näkemyksen mukaan asiakkaan postin ohjautumista asiakkaan pojan OmaPostiin asiakkaan itsensä tai asiakkaan pojan toimesta ei voida pitää tällaisena hyväksyttävänä syynä. Kymsotella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa Oma-Posti-palvelun sisältöön, eikä Kymsote ole osapuoli tässä palvelussa.

Edellä esitetyn mukaisesti Kymsote katsoo, että sillä on perusteltu syy periä maksu peruuttamattomasta ajasta.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Kymsote-Kiinteistöt Oy:n hallitus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää Kymsote-Kiinteistöt Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että

1. Kymsote-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen valitaan neljä jäsentä ja että

2. Yhtiön hallitukseen valitaan jäsenet, jotka nimetään kuntayhtymän hallituksen kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin, ja päätettiin esittää Kymsote-Kiinteistöt Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniksi seuraavia: Birgit Koskela, Marjo Lakka, Seppo Rintamo ja Riku Pirinen.

Mikko Jaanu jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä.

17. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 19 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 18.9. - 8.10.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19. Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.