Kymsoten hallituksen päätökset 5.4.2019

Kokoustiedote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätöksistä 5.4.2019 kokouksessa:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Matikainen ja Aila Eerola.

3. Ensihoidon palvelutasopäätös, tuotantostrategia ja ensihoitopalvelun hankinta ja kilpailutus

Toimitusjohtajan esitys: 

Hallitus hyväksyy

1. ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2019 liitteen 2 mukaisena perustuen HYKS erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmisteluun.

2. ensihoidon tuotantostrategian päivityksen vuosille 2019–2021 liitteen 3 mukaisesti.

3. ensihoitopalvelun yksiköiden hankinnan suunnittelun ja kilpailutuksen 4 + 1 yksikön laajuisena ja 3 vuoden + 2 optiovuoden pituisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Pohjois-Kymen sairaalan lääkärityövoiman hankinnan kilpailutus

Toimitusjohtajan esitys: 

Kuntayhtymä päättää ryhtyä edellä todetun hankinnan valmisteluun ja kilpailuttamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden täydentäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä muutetun vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen liitteen nro 4 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Muutos terveyskeskusten sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksuun

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä, että terveyskeskusten sairaanhoitajakäynnistä peritään asiakasmaksu enintään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa esittelymuistion mukaisesti. Muutos tulee voimaan 1.4.2019 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Sädehoitolaitteiden (2 kpl) sekä niihin yhdistettävien sädehoidon potilastieto-, hoidonsuunnittelu-, hoidontoteutus- ja laadunvalvontajärjestelmien hankinta Kymenlaakson keskussairaalan sädehoitoon

Esitetään hankittavaksi investointina kaksi sädehoitolaitetta käsittävä

laitteistokokonaisuus sekä oheisjärjestelmät Varian Medical Systems Oy:ltä seuraavasti:

– Sädehoitolaitteistokokonaisuus:

Varian Medical Systems Oy:n tarjoama TrueBeam -sädehoitolaitteistokokonaisuus 3.458.800,00 €.

Laitteiston kustannuksista 50 % kohdistuu vuodelle 2019, 50 % vuodelle 2020.

– Pakollisista optioista:

Varian Medical Systems Oy: tarjoama SunNuclear -laadunvalvontajärjestelmä

hankintahintaan 317.285,00 €

Järjestelmän kustannuksista 50 % kohdistuu vuodelle 2019, 50 % vuodelle 2020.

Investoinnin kokonaisarvo on yhteensä 3.776.085,00 €.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kymsoten kehitysohjelman tukemiseen ja kyvykkyyksien rakentamiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinta

Toimitusjohtajan esitys: 

Hallitukselle esitetään, että Kymsoten kehitysohjelman ja kyvykkyyksien rakentamiseen liittyvistä asiantuntijapalveluista tehdään puitesopimukset neljän vuoden pituiselle sopimuskaudelle talousarvion määrärahojen puitteissa seuraavien palveluntarjoajien kanssa:

– Hankejohtaminen: KPMG Oy Ab; Gofore Oy; NHG Consulting Oy; Deloitte Consulting Oy

– Asiakkuudenhallinta ja asiakkuuksien johtaminen: Gofore Oy, KPMG Oy Ab; NHG Consulting Oy; Deloitte Consulting Oy

– Palveluiden tuottamisen kehittäminen: KPMG Oy Ab; NHG Consulting Oy; Gofore Oy; Seedi Oy

– Liiketoiminnan ja liiketoimintajohtamisen kehittäminen: NHG Consulting Oy; KPMG Oy Ab; Deloitte Consulting Oy; Gofore Oy

Hankintatoimiston tulee määritellä hintakatto ja valmistella hankintaprosessi jokaisen hankkeen osalta.

Päätös: Hyväksyttiin. Eri osa-alueiden sisällä tehtävät kilpailutukset tuodaan hallitukselle hyväksyttäväksi.

9. Kotihoidon tukipalveluiden toteuttamiseen liittyvien kuljetusten kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä ryhtyy edellä kuvatun hankinnan valmisteluun ja kilpailutukseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Lääkkeiden koneellisen annosjakelun kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä ryhtyy edellä kuvatun hankinnan valmisteluun ja kilpailutukseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Kymsoten perustietotekniikkapalvelujen hankinnan kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsote käynnistää perustietotekniikkapalvelujensa hankinnan kilpailutuksen edellä kuvatun laajuuden mukaisesti.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Kymsote käynnistää perustietotekniikkapalvelujensa hankinnan kilpailutuksen edellä kuvatun laajuuden mukaisesti.

Toimitusjohtajan päätöksellä prosessi voidaan perustelluista syistä keskeyttää.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan muutettu esitys.

12. Oikaisuvaatimus hoitopäivämaksun ja lääkekorvauksen poistamiseen

Toimitusjohtajan esitys:

Talousjohtajan 28.2.2019 tekemää päätöstä 32/2019 hoitopäivämaksun ja lääkekorvauksen osalta ei muuteta päätöksessä 32/2019 esitetyillä perusteilla.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Ylihoitajan viran perustaminen ja viran kelpoisuusehdot

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus perustaa ylihoitajan viran 1.5.2019 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Virka- ja työehtosopimusten mukainen paikallinen järjestelyerä

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Hallituksen varajäsenten eroaminen ja uusi vaali

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se toteaa hallituksen varajäsen Anne Kurvin luottamustoimen päättyneeksi vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta.

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää Maritta Tinkaselle eron kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden perusteella.

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Anne Kurvin ja Maritta Tinkasen tilalle uudet varajäsenet hallitukseen sen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Yhtymävaltuuston koollekutsuminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus kutsuu yhtymävaltuuston koolle perjantaina 26.4.2019 klo 13.00 Kotkan Höyrypanimolle käsittelemään liitteessä nro 7 olevat asiat.

Päätös: Hyväksyttiin.

17. Muut asiat

Keskusteltiin ikääntyneiden kuntoutuksesta ja kotona pärjäämisen tukemisesta ja näiden kehittämisestä Kymsotessa.


 Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla. Pöytäkirja tulee myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.