Kymsoten hallituksen päätökset 27.3.2020

27.3.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 27.3.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Hartikainen ja Raimo Oksala

3. Kolmen palveluesimiehen ja yhden palvelualuepäällikön viran perustaminen Hoikuun

Toimitusjohtajan esitys:

Perustetaan edellä kuvatut virat (yksi palvelualuepäällikkö ja kolme palveluesimiestä) 1.4.2020 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Soveltamisohje: Liikkumista tukevat palvelut

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus vahvistaa sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeen 1.5.2020 alkaen liitteen 1 mukaisesti.

Samalla hallitus päättää, että liikkumista tukevien palvelujen asiakkaan omavastuuosuutena peritään 3,50 €/matka 1.5.2020 alkaen toistaiseksi.

Asian käsittely:

Riku Pirinen teki vastaesityksen: Hallitus vahvistaa sosiaalihuoltolainen mukaisten liikkumista tukievien kuljetuspalvelujen kattamaan koko maakunnan aluetta ja että omavastuu määräytyisi aikaisemman Matkahuollon taksan mukaisesti.

Suoritettiin äänestys pohjaesityksen ja Riku Pirisen esityksen kesken.

Pohjaesitys sai 5 ääntä ja Riku Pirisen esitys 3 ääntä. 

Päätös: 

Toimitusjohtajan esitys hyväksyttiin hallituksen päätökseksi äänestyksen jälkeen.

Riku Pirinen jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

5. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuun määrittäminen ja määrät 1.5.2020 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet määräytyvät 1.5.2020 alkaen seuraavasti:

–      Kymenlaakso jakautuu kolmeen kuljetuspalvelualueeseen: Pyhtää-Kotka-Hamina, Kouvola sekä Virolahti-Miehikkälä.

–      Pyhtää, Kotka ja Hamina muodostavat eteläisen alueen, jossa on kuntarajojen mukaisesti kolme vyöhykettä. Omavastuu yhden vyöhykkeen matkalla on 3,50 € ja kahden vyöhykkeen matkalla 5,50 €. Kolmen vyöhykkeen matkoja ei synny, koska Pyhtään ja Haminan välinen tulee maksettavaksi Matkahuollon taksan mukaisesti.

–      Kouvola muodostaa oman alueensa, jossa on kaksi vyöhykettä joukkoliikennevyöhykkeiden mukaisesti. Mikäli vyöhykkeen B sisällä tehtävä matka suuntautuu lähtöpisteestä VT 6:n toiselle puolelle, käytetään kahden vyöhykkeen taksaa, koska julkinen liikenne kulkee vyöhykkeen A kautta. Yhden vyöhykkeen taksa on 3,50 € ja kahden vyöhykkeen taksa 5,00 €.

–      Virolahden ja Miehikkälän matkoilla käytetään viimeksi vahvistettua Matkahuollon taksaa.

–      Matkoilla alueiden välillä käytetään viimeksi vahvistettua Matkahuollon taksaa.

–      Matkoilla Kymenlaakson ulkopuolelle käytetään viimeksi vahvistettua Matkahuollon taksaa.

–      Työmatkoista peritään 1 €/yhdensuuntainen matka.

–      Opiskelumatkojen omavastuu on 1 euro/matka koti- tai oleskelukunnan alueella sekä Kymenlaakson alueen sisällä tapahtuvissa matkoissa. Muista opiskelumatkoista peritään matkan pituuden mukainen, viimeksi vahvistetun Matkahuollon hinnaston opiskelijan kertalipun hinta.

–      Yhdistellyistä matkoista omavastuuta ei peritä.

–      Omavastuuta ei peritä alle 7-vuotiailta.

Perittäviä omavastuita voidaan muuttaa joukkoliikenteen taksojen muuttuessa ja päätös pyritään tekemään vuosittain asiakasmaksuista päätettäessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Soveltamisohje: Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 1.5.2020 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vahvistaa vaikeavammaisten kuljetuspalvelun soveltamisohjeen liitteen 4 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Työ- ja päivätoimintapalvelujen hankinnan käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kuljetuspalvelun hankinta vammaisasiakkaille työ- ja päivätoimintaan

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Hankinnan ja osan logistiikan liikkeenluovutus HUS/HUS Logistiikalle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy liikkeenluovutuksen ajankohdaksi 1.9.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle liitteen mukaisen lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-helmikuulta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjut sekä tukipalvelut noudattavat talousarvion mukaista linjaa ja toteuttavat yt-neuvotteluissa sovitut toimenpiteet sekä palvelutuotannossa että toimintakulujen tasossa.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 9 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 7.3.- 20.3.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Valtuustoaloitteet 6.3.2020

Toimitusjohtajan esitys:

1.     Irma Rajantien, Jorma Korpelan ja Antti Hyyryläisen valtuustoaloite, missä esitetään, että tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi ei jatkossa valita yhtymähallituksen jäseniä eikä muita omistajaohjauksesta vastaavia luottamushenkilöitä annetaan hallintojohtaja Ari Nevalaiselle valmisteltavaksi.

2.     Kymsoten sosialidemokraattinen valtuustoryhmän valtuustoaloitte, missä esitetään, että Kymsoten hallitus tekisi uuden päätöksen ja poistaisi sairaanhoitajan käynnistä perittävän asiakasmaksun 1.7.2020 alkaen annetaan talousjohtaja Helena Kinnuselle valmisteltavaksi.

3.     Antti Hyyryläinen toi esille useiden yhtymävaltuuston jäsenien yhteisen valtuustoaloitteen, jossa esitettiin Kymsoten kiireellisesti muuttavan vammaiskuljetushinnoittelun lain- ja oikeudenmukaiseksi, annetaan erityisasiantuntija Heli Sahalle valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Muut asiat

Muissa asioissa käytiin läpi mm. ajankohtainen tilanne Kymenlaakson koronavirustilanteesta ja epidemiaan varautumisesta, ja merkittiin tiedoksi johtajaylilääkärin selostus asiasta.

Lisäksi merkittiin tiedoksi henkilöstöjohtajan irtisanoutuminen virastaan 16.3.2020. Hallitus hyväksyi irtisanoutumisen ja valtuutti toimitusjohtajan sopimaan asiaan liittyvistä yksityiskohdista. 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.