Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 26.6.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 26.6.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Veli-Matti Hartikainen.

3. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuun määrittäminen ja määrät 1.5.2020 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää täydentää päätöstä 27.3.2020 § 89 seuraavasti: 7-17 -vuotiaiden asiakkaiden omavastuuosuus on

– Kouvolassa yhdellä vyöhykkeellä 1,80 € ja kahdella vyöhykkeellä 2,50 €,

– Kotka-Hamina-Pyhtää -alueella yhdellä vyöhykkeellä 2,20 € ja kahdella vyöhykkeellä 3,50 €,

– Kaakon Kaksikon alueella aikaisemman Matkahuollon taksan mukainen lastenlipun hinta,

– muilla matkoilla Matkahuollon aikaisemman taksan mukainen lastenlipun hinta,

– alle 7-vuotiailta ei peritä omavastuuosuutta.

Kun 7-17 -vuotias lapsi/nuori matkustaa kuljetuspalveluun oikeutetun vanhempansa/huoltajansa kanssa, häneltä peritään omavastuuosuutena yllä olevan mukainen maksu. Alle 7-vuotiailta ei omavastuuosuutta peritä.

Mukana kulkevat aikuiset perheenjäsenet maksavat matkasta omavastuun, joka vastaa matkan hintaa jaettuna asiakasmäärällä.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kymsoten silmätautien palvelujen ostopalveluhankinnan kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että Kymsoten silmätautien palvelujen ostopalveluhankinnan kilpailutuksen sopimuskausi alkaa 1.1.2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kymsoten vakuutusten hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.  valita vakuutukset hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen kanssa seuraavasti:

Osatarjous 1: Pohjola 650.920,00 €
Osatarjous 2: Pohjola 57.281,00 €
Osatarjous 3: If 88.989,00 €

2. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan vakuutussopimukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden järjestelyt 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1. perustaa Kymsote Kiinteistöt Oy:n ja merkitä 100% perustettavan yhtiön osakkeista;

2. toteuttaa Carea-Sairaalat Oy:n, Hoiku Oy:n, Sairaalanmäen Vuokratalot Oy:n ja Kastek Oy:n sulautumiset perustettavaan yhtiöön;

3. toteuttaa Kymsoten taseeseen merkittyjen kiinteistöjen siirron apporttiluovutuksella perustettavaan yhtiöön ja järjestää apporttiluovutukseen liittyvät osakeantijärjestelyt;

4. suorittaa perustettavan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 100 000 euron suuruisen pääomasijoituksen;

5. antaa toimitusjohtajalle oikeuden hyväksyä perustamisasiakirjat sekä sulautumisjärjestelyihin, apporttiluovutukseen ja pääomasijoitukseen liittyvät asiakirjat ja ehdot;

6. antaa toimitusjohtajalle oikeuden hyväksyä edellä mainittuihin järjestelyihin liittyviin asiakirjoihin tarpeelliset teknisluonteiset muutokset ja tehdä tarvittavat yksityiskohtaisemmat päätökset;

7. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan asiakirjat edellä mainittuihin järjestelyihin liittyen; ja

8. käynnistää henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintamenettely, jossa läpikäydään liikkeen luovutukseen liittyvät henkilöstöjärjestelyt työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) periaatteiden mukaisesti.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Carea-koulun liikkeenluovutus Kouvolan kaupungille

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä nro 5 olevan sopimuksen Carea-koulun toiminnan siirtymisestä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä Kouvolan kaupungille 1.8.2020 alkaen ja siihen kuuluvat liitteet. Hallitus oikeuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään niihin vähäiseksi katsottavia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Oikaisuvaatimus henkilöstöassistentin irtisanomista koskevaan päätökseen

Toimitusjohtajan esitys:

Todetuin perustein oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022–2023 valmistelun lähtökohtia

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä talousarvion 2021 valmisteluperiaatteet ja taloussuunnitelman 2022-2023 linjaukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi–toukokuulta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjujen sekä tukipalvelujen tulee noudattaa vuoden 2020 talousarvion mukaista linjaa. Pandemian taloudellisia vaikutuksia tulee pyrkiä minimoimaan, ja kesäkauden kustannuksia tulee hillitä niin, että palvelutuotanto ja sen tuottamiseksi tarvittavat resurssit ovat tasapainossa.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 9 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 6.6.-19.6.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Hankintaoikaisu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankintapäätökseen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että

1.  alkuperäinen päätös jää voimaan siltä osin, mitä siinä on mainittu hylkäyksistä ja pisteytyksen korjauksesta. Lisäksi päätöksen 23.1.2020 osalta myös hyväksytyn tarjouksen jättäneet ja tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset täyttävien tarjoajien valinta jää voimaan

2.  hankintayksikkö kumoaa Mehiläinen Oy, Ykköskoti Mäntylän hylkäyksen ja valitsee luvan/rekisteröinnin 1.3.2020 mennessä toimittaneen Mehiläinen Oy, Ykköskoti Mäntylän osa-alueelle 2 Palveluasuminen

3.  Hankintayksikkö laskee pisteet uudestaan osa-alueille 2 Palveluasuminen ja 3 Tehostettu palveluasuminen

4.  hankitaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelun palveluntuottajat osa-alueille 2 Palveluasuminen ja 3 Tehostettu palveluasuminen liitteen 11 mukaisesti. Osa-alueen 1 Tuettu asuminen osalta aikaisemmat päätökset jäävät voimaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Kuljetuspalvelun hankinta vammaisasiakkaille työ- ja päivätoimintaan

Toimitusjohtajan esitys:

1.  Päätetään poistaa 12.6.2020 tehty hankintapäätös Kuljetuspalvelujen hankinnasta vammaisasiakkaille työ- ja päivätoimintaan Pohjois-Kymenlaakson osa-alueen osalta.

2.  Päätetään valita työ- ja päivätoiminnan kuljetuspalveluiden tuottajaksi hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehnyt Tilaustaksit K Sydänmaalakka Ky Pohjois-Kymenlaakson osa-alueelle.

3.  Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen puitejärjestelyyn valitun sopimuskumppanin kanssa.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Muut asiat

Muissa asioissa sovittiin ylimääräisestä hallituksen kokouksesta, joka pidetään maanantaina 6.7. klo 9.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.