Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 15.3.2019

Kokoustiedote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätöksistä 15.3.2019 kokouksessa:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Käki ja Raimo Oksala.

3. Kymsoten viestinnän yleiset periaatteet

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaiset Kymsoten viestinnän yleiset periaatteet.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kuntayhtymän toimintasäännön täsmentäminen ja täydentäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää edellä esitetyn mukaisesti täsmentää vahvistettua toimintasääntöä. Liitteenä nro 2 täsmennetty toimintasääntö kokonaisuudessaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestäminen Kymenlaaksossa 1.4.2019 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestäminen jatkuu Kouvolassa nykyisen kaltaisena (5 henkilöä + varallaolojärjestelyt), ja asia käsitellään hallituksessa uudestaan, kun Kymsoten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus -selvitys on valmistunut.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kehitysohjelman eteneminen 1.1.–28.2.2019

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Kaunisnurmen palvelukeskuksen toiminnan lakkauttaminen 1.7.2019 lukien

Hallitus päättää hyväksyä Kaunisnurmen palvelukeskuksen toiminnan lakkauttamisen 1.7.2019 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-helmikuulta 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjut sekä tukipalvelut pysyvät toimintakulujen toteutumisen sekä tilikauden tuloksen osalta talousarvion mukaisella tasolla

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

9. Oikaisuvaatimus asiakasmaksujen poistamiseen ja kustannusten korvaamiseen

Toimitusjohtajan esitys:

Talousjohtajan 11.1.2019 tekemää päätöstä 5/2019 asiakasmaksujen poistamisen ja kustannusten korvaamisen osalta ei muuteta päätöksessä esitetyillä perusteilla.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Muut asiat

Projektipäällikkö Asta Saario esitteli Kymsoten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus suunnitelman tämän hetkistä tilannetta.

Käytiiin keskustelua Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua myös sote-valinnanvapauspilotin kariutumisesta. Tämän johdosta ryhdytään valmistelemaan palvelusetelien käytön laajentamista kymenlaaksossa. Tavoitteena on turvata asukkaiden perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus sekä lisätä valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Esitys tuodaan erikseen hallitukseen.


Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla. Pöytäkirja tulee myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.