Kymsoten hallituksen päätökset 2.9.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 2.9.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riku Pirinen ja Miia Witting.

3. Viranhaltijoiden läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että

–      hallituksen kokouksiin osallistuvat myös johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, sosiaalityön palvelujohtaja, psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut palveluketjun johtaja ja viestintäjohtaja läsnäoloja puheoikeudella.

–      hallituksen puheenjohtaja ja esittelijä voivat kutsua asiantuntijoita kuultavaksi tarvittaessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen numero 282/2021

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä on peruste muuttaa talousjohtajan päätöstä. Kuntayhtymä hyvittää edellä esitettyjen laskujen mukaiset asiakasmaksut asiakkaalle.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Oikaisuvaatimus vs. talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 135/2021

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa vs. talousjohtajan päätöstä.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kymsoten laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma vuosille 2020-2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy Kymsoten laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman vuosille 2020-2022 päivityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kuntayhtymän yksilöjaoston valitseminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus valitsee toimikaudekseen yksilöjaoston, jossa on viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lisäksi hallitus nimeää hallitusten jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää käynnistää lastensuojelun laitoshoidon ja luvanvaraisen perhekotihoidon kilpailuttamisen valmistelun käynnistämisen edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. ESAVI:n selvityspyyntö Kymsoten perusterveydenhuollon puhelinpalveluiden toteutumisesta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää antaa Aluehallintovirastolle edellä olevan selvityksen vastauksena Aluehallintoviraston lausunto- ja selvityspyyntöön ESAVI/21824/2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 4 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 24.8. - 27.8.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi syksyn kokousaikataulu.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.