Asiakkaana terveydenhuollon palveluissa

Asiakas- ja potilastietosi tallennetaan potilasrekisteriimme. Henkilötietojen käsittelystä terveyden ja ikääntymisen palveluissa vastaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Asiakastietosi ovat salassa pidettäviä.

Tällä sivulla kerromme tarkemmin:

1. Millä perusteella ja mihin tarkoitukseen keräämme tietoja
2. Millaisia tietoja saamme ja keräämme
3. Kuinka kauan tietoja säilytetään
4. Millaisia oikeuksia sinulla rekisteröitynä on
5. Ketkä vastaanottavat tietojasi
6. Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle
7. Miten suojaamme henkilötietoja
8. Keneltä voit kysyä lisätietoja

1. Millä perusteella ja mihin tarkoitukseen keräämme tietoja

Terveydenhuollon palveluissa tietojen käsittely perustuu asiakkaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin, kuten:

- Terveydenhuoltolaki
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
- Erikoissairaanhoitolaki
- Mielenterveyslaki 
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja Tietosuojalaki
- Arkistolaki
- Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
- Laki sähköisestä lääkemääräyksestä
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
- Sosiaalihuoltolaki 
- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 
- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

Terveyspalveluiden asiakkaana asiakastietojasi ja potilasasiakirjojasi käytetään hoidon laadun varmistamiseen ja potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, tiedolla johtamiseen, toiminnan tilastointiin, laskutukseen, opetukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Asiakas- ja potilasrekisteriin sisältyvät myös kaikki ne tiedot, jotka syntyvät niiden yritysten, yhdistysten jne. toiminnassa, joiden kanssa Kymsote on tehnyt sopimuksen palveluiden tuottamisesta, myös palvelusetelillä tuotettujen palveluiden tiedot. Kymsote toimii näiden palveluiden rekisterinpitäjänä myös näissä palveluissa syntyvien henkilötietojen osalta ja vastaa niiden käsittelyn lainmukaisuudesta.

Tiedot ovat salassa pidettäviä.

2. Millaisia tietoja saamme ja keräämme

Asioidessa Kymsoten toimipisteissä keräämme sinusta ainoastaan välttämättömät ja tarvittavat tiedot. Sinusta kerätään seuraavia yksilöinti- ja yhteystietoja: nimi ja henkilötunnus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, sinun nimeämä yhteyshenkilö, tarvittaessa alaikäisen huoltajan tai sinun laillisen edustajan yhteystiedot, äidinkieli / asiointikieli. 

Lisäksi keräämme hoitosi ja tutkimisesi kannalta välttämättömät tiedot, kuten laboratorio-, kuvantamis- ja muita tutkimustuloksia, kuntoutussuunnitelmia, ajanvaraus- ja potilaspäiväkirjoja, sekä suostumuksellasi muilta hoito-, tutkimus- tai kuntoutuslaitoksilta tai ammattihenkilöiltä saatuja hoidon kannalta tarpeellisia tietoja.

Keräämme myös tietoja, joita tarvitsemme potilasmaksuasioiden käsittelyssä, sekä lisäksi tilastoinnin ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietoja saamme sinulta (potilas), yhteyshenkilöltäsi, omaiseltasi tai edunvalvojaltasi, väestörekisterikeskukselta, Kymsoten oman toiminnan kautta hoitosi yhteydessä, muilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä, hätäkeskukselta, ensihoidolta sekä viranomaisilta.

3. Kuinka kauan tietoja säilytetään

Säilytysajat pääpiirteittäin:

- asiakasasiakirjat: 30 v. palvelun päättymisestä tai 12 v. asiakkaan kuolemasta (ennen 1.4.2015 kertyneet asiakasasiakirjat: 25 v.)

- valtakunnalliseen sosiaali- tai terveydenhuollon asiakastietovarantoon siirretyt ja tallennetut tietoaineistot: pysyvästi tositteita lukuun ottamatta

      - 8., 18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakasasiakirjat: pysyvästi

- potilasasiakirjat: pääsääntöisesti 120 v. potilaan syntymästä tai 12 v. potilaan kuolemasta (ennen 1.5.1999 kertyneet tai ennen 1.5.1999 menehtyneitä potilaita koskevat potilasasiakirjat: pääsääntöisesti 100 v. syntymästä tai 20 v. kuolemasta)

      -18. ja 28. päivänä syntyneiden potilasasiakirjat: pysyvästi

Kymsotella on arkisto- ja tiedonohjaussuunnitelma.

 

Säilytysajat määritellään lakiperusteisesti huomioiden mm. arkistolaki, sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista sekä laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

4. Millaisia oikeuksia sinulla rekisteröitynä on

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä tietosuojalaissa. Alla kerromme sinulle, millaisia rekisteröidyn oikeuksia sinulla on potilas- ja asiakastietoihisi (henkilötieto) liittyen. Löydät tietoa myös Tietosuojavaltuutetun sivuilta

Rekisterinpitäjän on kyettävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan käyttävän henkilöllisyys.

Jos rekisteröityä ei voida tunnistaa, hän ei voi käyttää oikeuttaan

- saada pääsy tietoihin
- oikaista tietoja
- poistaa tiedot
- rajoittaa tietojen käsittelyä
- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröity voi kuitenkin toimittaa lisätietoja tunnistamista varten.

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä. Kerromme henkilötietojen käsittelystä täällä internet-sivuillamme. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, voit olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöihin (Ks. 8. Keneltä voit kysyä lisätietoja)

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietää, käsitelläänkö Kymsotessa sinua koskevia tietoja. Meillä on velvollisuus antaa sinulle pääsy henkilötietoihisi esimerkiksi kopioina potilas- ja asiakasiakirjoistasi. Huomaathan, että oikeutesi on henkilökohtainen.

Sinun tulee esittää pyyntösi henkilökohtaisesti toimipisteessä, jossa asioit tai omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Voit siis vaihtoehtoisesti esittää pyyntösi:

1. Henkilökohtaisesti paikan päällä
Jos haluat tarkastaa tietosi henkilökohtaisen käynnin yhteydessä ammattihenkilön läsnä ollessa, ota yhteyttä sinua viimeksi hoitaneeseen yksikköön.
 

2. Toimittamalla 

- valmiin lomakkeen, tai vapaamuotoisen, allekirjoitetun pyynnön, jossa mainitset nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja halutut, yksilöidyt tiedot (esimerkiksi: sosiaalihuollon palvelu / hoidon aihe / asiointipaikka / ajanjakso), postitse Kymsoten kirjaamoon, Kotkantie 41, 48210 Kotka

- tai omien potilasasiakirjojen tilauslomake löytyy myös sähköisestä asiointipalvelusta

Oikeus rajoittaa pääsyä tietoihisi

Rekisterinpitäjä voi rajoittaa tarkastusoikeuttasi sellaisten sinusta kerättyjen tietojen osalta joiden antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa terveydellesi tai hoidollesi tai sinun tai jonkun muun oikeuksille. Jos vain osa tiedoista on sellaisia, että niiden antamista rajoitetaan, saat muut tiedot. Rekisterinpitäjän tulee antaa tarkastusoikeutesi rajoittamisen syy kirjallisesti.    

Oikeus tiedon oikaisuun

Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset sinua koskevat tiedot. Mikäli koet, että tiedoissasi on oikaistavaa, voit esittää pyyntösi 

- toimittamalla määrämuotoisen tai vapaamuotoisen kirjallisen, pyynnön Kymsoten kirjaamoon, Kotkantie 41, 48210 Kotka, jossa sinun tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaadit oikaistavaksi, mikä on mielestäsi oikea tieto ja millä tavoin pyydät oikaisun tehtäväksi. Korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti on kuvattava sanatarkasti.

- Asiakkaan vaatiessa potilas- tai asiakasiakirjamerkintöjen muuttamista, arvioidaan onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen ja ovatko tiedot hoidon tai asian hoidon kannalta tarpeellisia.

Ellemme hyväksy vaatimusta tiedon oikaisusta, annamme asiasta kirjallisen päätöksen, missä kerrotaan syyt kieltäytymiseen.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Henkilötietojesi käsittelyä voidaan rajoittaa esimerkiksi:

- Jos kiistät sinusta kerättyjen henkilötietojen paikkansapitävyyden tulee henkilötietojesi käsittelyä rajoittaa näiden tietojen osalta ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

- Henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta vastustat henkilötietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista.

Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla ei ole oikeutta vaatia poistamaan tietojasi silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu lakiin. Et siis voi vaatia kaikkia potilas- tai asiakastietojasi kokonaan poistettavaksi. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilötietojesi käsittely perustuu laissa määriteltyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antamiseen sinulle, kun olet Kymsoten asiakkaana. Kun henkilötietoja käsitellään laissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi, et voi vaatia tietoja siirrettäväksi toiseen järjestelmään.

Mikäli siirryt toisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan asiakkaaksi, on tällä organisaatiolla laissa määritelty oikeus suostumuksellasi saada sinusta Kymsotessa kerättyjä tietoja palvelusi toteuttamiseksi.

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelyä koskevasta tietoturvaloukkauksesta, silloin kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin oikeuksillesi ja vapauksillesi.  Ilmoitamme tällaisesta tietoturvaloukkauksesta sinulle viipymättä.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus saattaa asiasi tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, kun sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä mielestäsi rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi sinulla saattaa olla lainsäädännön soveltuessa seuraavia oikeuksia:

- Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on erityisessä tilanteessa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

- Oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä (ml. profilointi): Rekisteröidyllä on erityisissä tilanteissa oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, mukaan lukien profilointi.

Oikeus potilas- ja asiakasrekisterin käyttölokitietoihin

Sinulla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada terveydenhuollon palvelujen tarjoajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Oikeus näihin ns. käyttö- ja luovutuslokitietoihin on henkilökohtainen. 

Mikäli haluat saada käyttö- ja luovutuslokitietosi sinua koskevien sosiaalihuollon ja / tai terveydenhuollon tietojen käsittelystä, tulee sinun tehdä pyyntö 

sähköisen asioinnin kautta

- lähettää määrämuotoinen tai vapaamuotoinen pyyntö Kymsoten kirjaamoon, Kotkantie 41, 48210 Kotka

5. Ketkä vastaanottavat tietojasi

Potilasasiakirjoihisi sisältyvät tiedot ovat aina salassa pidettäviä ja henkilökunnallamme on vaitiolovelvollisuus. Pääsääntöisesti luovutamme henkilötietoja velvoittavan lainsäädännön vuoksi tai asiakkaan / potilaan suostumuksella.

Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat lapsen ja nuoren kehittyneisyyden.

Lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietojasi

Potilastietojasi luovutetaan kun laki velvoittaa meitä niitä luovuttamaan. Luovutamme potilastietojasi seuraaville tahoille:

- Kansalliseen terveysarkistoon (Reseptikeskus, Tiedonhallintapalvelu) teknisen käyttöyhteyden avulla.

- Tutkimus-, suunnittelu ja tilastointitarkoituksissa terveydenhuollon valtakunnallisiin lakisääteisiin rekistereihin teknisen käyttöyhteyden avulla.

- Viranomaisille ja muille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saantiin (esimerkiksi sinua edustavalle vakuutusyhtiölle) paperitulosteena tai teknisen käyttöyhteyden avulla (esim. Kanta). Tietoja meiltä pyytävän viranomaisen tai muun, esimerkiksi terveydenhuollon toimintayksikön on kirjallisesti yksilöitävä pyyntönsä ja se mihin lakiin tietojen luovutus perustuu. 

- Laskuihin liittyvät tiedot luovutamme tarvittaessa kotikuntasi terveydenhuoltoon ja maksuhäiriötapauksissa perintätoimenpiteiden hoitajalle.

Potilastietojen luovuttaminen sinun suostumuksellasi

- Luovutamme potilastietojasi pyytämillesi tahoille sinun suostumuksesi perusteella. Tällainen tilanne voi esimerkiksi olla, kun:

- Sinä pyydät, tai sinun laillisen edustajasi pyytää, luovuttamaan tietojasi omalle lääkärillesi, lähettäneelle lääkärille tai jatkohoitopaikkaan.

Olet antanut nimetylle Biopankille suostumuksesi näytteenluovutukseen. Luovutettavat tiedot voivat käsittää näytteen ohella henkilön terveyttä, sairautta, annettua hoitoa, hoidon tuloksia ja tutkimustuloksia koskevaa tietoa. Biopankki toimii näiden tietojen rekisterinpitäjänä.

6. Siirrämmekö tietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain, jos vastaanottavan maan on komission päätöksellä katsottu varmistavan riittävän tietosuojatason tai että siirto toteutetaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) mainittuja asianmukaisia suojatoimia soveltaen.

7. Miten suojaamme henkilötietoja

Asiakas- ja potilasrekisterin tietojen käsitteleminen ja kerääminen perustuvat sinun ja asiaasi hoitavan henkilökunnan väliseen hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käsittelyä valvotaan käyttölokitietojen avulla.

Kymsote haluaa sisällyttää tietosuojaperiaatteet ja -vaatimukset jo aikaisessa vaiheessa osaksi henkilötietojen käsittelyä ja näin toteuttaa sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa.  Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tietosuojaohjeistuksilla. 

Tietoturvan osalta meitä ohjaavat periaatteet määritellään lainsäädännössä. Kymsoten toimintaa ohjaavat säännöt ja periaatteet löydät verkkosivuiltamme.

Suojaamme henkilötietoja myös sopimuksin. Hankkiessamme palveluja joissa henkilötietoja käsitellään Kymsoten puolesta, kirjaamme käsittelyä koskevat tietosuojavaatimukset sopimukseen.

8. Keneltä voit kysyä lisätietoja

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa, 020 633 2003

Tietosuojavastaava, tietosuoja(a)kymsote.fi