Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Asiakkaana Kymsoten asiakaskokemuksen mittauspilotoinnissa

Tietoa rekisteröidylle henkilötietojen käsittelystä

1. Millä perusteella ja mihin tarkoitukseen keräämme tietoja?

Arvioidaksemme palvelun laatua asiakkaan palvelukokemuksen jälkeen antaman palautteen pohjalta. Kyseessä on pilotointi, jonka tarkoituksena on arvioida ja aut-taa määrittelemään: reaaliaikaisen asiakaskokemuksen mittauksen prosessit, saada läpinäkyvyyttä Kymsoten toiminnasta ja kerryttää osaamista reaaliaikaisen palautteen käsittelyyn, ongelmien ratkaisuun, ratkaisujen seurantaan ja niistä tiedottamiseen sekä mittaamiseen ja Kymsoten toiminnan kehittämiseen tarvittavan järjestelmän vaatimuksiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää viestin lähettäminen.

2.Millaisia tietoja saamme ja keräämme?

Numeraalista tietoa (asteikolla 0-10), suositteleeko asiaks käyntinsä perusteella saamaansa terveydenhuollon palvelua. Myös sanallista palautetta, mikäli asiaks sellaista antaa.

3. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kyseessä on menetelmän pilotointi, tietoja säilytetään korkeintaan pilotoinnin ajan, joka on noin 4-6 kuukautta aloituksesta. Numeraalisesta tiedosta rakentuvaa ra-portointitietoa säilytetään tarpeen mukaan.

4. Millaisia oikeuksia sinulla rekisteröitynä on?

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä tietosuojalaissa. Alla kerromme sinulle, millaisia rekisteröidyn oikeuksia sinulla on potilas- ja asiakastietoihisi (henkilötieto) liittyen. Löydät tietoa myös Tietosuojavaltuutetun sivuilta https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Rekisterinpitäjän on kyettävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan käyttävän hen-kilöllisyys. Jos rekisteröityä ei voida tunnistaa, hän ei voi käyttää oikeuttaan

 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröity voi kuitenkin toimittaa lisätietoja tunnistamista varten.

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä. Kerromme henkilötietojen käsittelystä täällä internet-sivuillamme. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, voit olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöihin

(ks kohta 8. Keneltä voin kysyä lisätietoja).

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietää, käsitelläänkö Kymsotessa sinua koskevia tietoja. Meillä on velvollisuus antaa sinulle pääsy henkilötietoihisi esimerkiksi kopioina potilas- ja asiakasiakirjoistasi. Huomaathan, että oikeutesi on henkilökohtainen.

Sinun tulee esittää pyyntösi henkilökohtaisesti toimipisteessä, jossa asioit tai omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Voit siis vaihtoehtoisesti esittää pyyntösi:

1. Henkilökohtaisesti paikan päällä
Jos haluat tarkastaa tietosi henkilökohtaisen käynnin yhteydessä ammattihenkilön läsnä ollessa, ota yhteyttä sinua viimeksi hoitaneeseen yksikköön.

2. Toimittamalla
valmiin lomakkeen tai vapaamuotoisen, allekirjoitetun pyynnön, jossa mainitset nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja halutut, yksilöidyt tiedot (esimerkiksi: sosiaalihuollon palvelu / hoidon aihe / asiointipaikka / ajan-jakso), postitse Kymsoten kirjaamoon, Kotkantie 41, 48210 Kotka

Omien potilasasiakirjojen tilauslomake löytyy myös sähköisestä asiointipalvelusta (https://www.hyvis.fi/web/kymenlaakso)

Oikeus rajoittaa pääsyä tietoihisi
Rekisterinpitäjä voi rajoittaa tarkastusoikeuttasi sellaisten sinusta kerättyjen tieto-jen osalta joiden antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa terveydellesi tai hoidollesi tai sinun tai jonkun muun oikeuksille. Jos vain osa tiedoista on sellaisia, että niiden antamista rajoitetaan, saat muut tiedot. Rekisterinpitäjän tulee antaa tarkastusoikeutesi rajoittamisen syy kirjallisesti.

Oikeus tiedon oikaisuun
Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset sinua koskevat tiedot. Mikäli koet, että tiedoissasi on oikaistavaa, voit vaihtoehtoisesti

 • Esittää pyyntösi postitse Kymsoten kirjaamoon, Kotkantie 41, 48210 Kotka toimittamalla määrämuotoisen tai vapaamuotoisen, kirjallisen, pyynnön, jossa sinun tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaadit oikaistavaksi, mikä on mielestäsi oikea tieto ja millä tavoin pyydät oikaisun tehtäväksi. Korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti on kuvattava sanantarkasti.
 • Asiakkaan vaatiessa potilas- tai asiakasiakirjamerkintöjen muuttamista, arvioi-daan, onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen ja ovatko tiedot hoidon tai asian hoidon kannalta tarpeellisia.

Ellemme hyväksy vaatimusta tiedon oikaisusta, annamme asiasta kirjallisen pää-töksen, missä kerrotaan syyt kieltäytymiseen.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Henkilötietojesi käsittelyä voidaan rajoittaa esimerkiksi:

 • Jos kiistät sinusta kerättyjen henkilötietojen paikkansapitävyyden, tulee henkilötietojesi käsittelyä rajoittaa näiden tietojen osalta ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
 • Henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta vastustat henkilötietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista.

Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi
Sinulla ei ole oikeutta vaatia poistamaan tietojasi silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu lakiin. Et siis voi vaatia kaikkia potilas- tai asiakastietojasi kokonaan poistettavaksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Henkilötietojesi käsittely perustuu laissa määriteltyjen sosiaali- ja terveydenhuol-lon palvelujen antamiseen sinulle, kun olet Kymsoten asiakkaana. Kun henkilötie-toja käsitellään laissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi, et voi vaatia tietoja siirrettäväksi toiseen järjestelmään.

Mikäli siirryt toisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan asiakkaaksi, on tällä organisaatiolla laissa määritelty oikeus suostumuksellasi saada sinusta Kymsotessa kerättyjä tietoja palvelusi toteuttamiseksi.

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta
Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelyä koskevasta tietoturvaloukkauksesta, silloin kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin oikeuksillesi ja vapauksillesi. Ilmoitamme tällaisesta tietoturvaloukkauksesta sinulle viipymättä.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Sinulla on oikeus saattaa asiasi tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, kun sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä mielestäsi rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti

https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Lisäksi sinulla saattaa olla lainsäädännön soveltuessa seuraavia oikeuksia:

 •  Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on erityisessä tilanteessa oikeus vastustaa tietojensa käsitte-lyä.

 • Oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä (ml. profilointi)

Rekisteröidyllä on erityisissä tilanteissa oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, mukaan lukien profilointi.

 • Oikeus potilas- ja asiakasrekisterin käyttölokitietoihin

Sinulla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada terveydenhuollon palvelujen tarjoajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Oikeus näihin ns. käyttö- ja luovutuslokitietoihin on henkilökohtainen.

Mikäli haluat saada käyttö- ja luovutuslokitietosi sinua koskevien sosiaalihuollon ja / tai terveydenhuollon tietojen käsittelystä, tulee sinun tehdä pyyntö

- sähköisen asioinnin kautta (https://www.hyvis.fi/web/kymenlaakso)
- lähettää määrämuotoinen tai vapaamuotoinen pyyntö Kymsoten kirjaamoon, Kotkantie 41, 48210 Kotka

5. Ketkä vastaanottavat tietojasi?

Tekstiviestipilotin toimittaja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Sanallisen palautteen osalta Kymsoten pilotointityksiköiden esimiehet käytössä olevan Sote-palauteprosessin mukaisesti.

6. Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA-mai-den ulkopuolelle?

Emme luovuta tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman sinun nimenomaista kirjallista suostumustasi. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus.

7. Miten suojaamme henkilötietoja?

Palveluntuottajan taholta henkilötietojen suojaus tapahtuu seuraavin toimenpitein:

Säännöllinen vuorokausittain varmuuskopiointi
Lokitiedot
Säännölliset tietoturvapäivitykset
Säännöllinen henkilötietojen anonymisointi
Käsittelijän henkilöstön säännöllinen ohjeistus ja lisäkoulutus (kerran kvartaalissa)
Pääsyn rajoitus käsiteltäviin henkilötietoihin
Tilaajan käytön ohjeistus

8. Keneltä voit kysyä lisätietoja?

Lisätietoja antaa: Tietosuojavastaava, sähköpostiosoitteessa tietosuoja(a)kymsote.fi

Rekisterin vastuuhenkilö terveyden ja ikääntyneiden palveluissa on johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa, puh. 020 633 2003

Lisätietoa

Tietosuoja